D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 0961_1085_pix_Oldal_41_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Pályanyertes magyar mű II. Sándor czár szobrának pályázatán
B e s o r o l á s i   c í m : Pályanyertes magyar mű II. Sándor czár szobrának pályázatán
A L K O T Ó 
S z e r e p : szobrász
B e s o r o l á s i   n é v : Markup
U t ó n é v : Béla
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1873-1945
V I A F I d : 9147118128826340784
S z e r e p : festő
B e s o r o l á s i   n é v : Tardos Krenner
U t ó n é v : Victor
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1866-1927
V I A F I d : 309686271
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2017-12-14
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : szobor
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 58. évf. 52. sz. (1911. deczember 24.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Szobrászat, kerámiaművészet
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Művészettörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : szobor
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : emberábrázolás
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Sándor (Oroszország: cár), II. (1818-1881)
V I A F I d : 51698037
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : uralkodó
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : pályamű
M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Pályanyertes magyar mű II. Sándor czár szobrának pályázatán.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A II. Sándor czár szentpétervári emlékszobrára hirdetett pályázaton a világ minden részéből részt vettek művészek közöttük magyarok is többen. Nem kevesebb, mint 120 pályamű érkezett be. A magyar művészet becsülettel állta meg helyét e nemzetközi versenyben: a III. díjat Markup Béla szobrász és Tardos-Krenner Viktor festőművész nyerte el. Tervük egyszerű komolyságával, valóban monumentális fölfogásával tűnt ki, minden tetszetős külsőséget mellőzött. Az emlék kompozícziója hatalmas tömegével síremlékre emlékeztet. A czár nagyszabású, mélyen átérzett lovasszobra szarkofágszerü talapzaton emelkedik, az emlék mellső részén elhelyezett két allegóriái csoport egyike a jobbágyság fölszabadítását, a másik a krimi háborúban a törökök fölött aratott győzelmet jelképezi. Három oldalt egy-egy nagy történeti dombormű mondja el a nagy czár uralkodásának legnevezetesebb mozzanatait: megkoronázását, a jobbágyság fölszabadítását, Plevna ostromát, míg az elől oltárszerű kiképzés keretébe helyezett Pietá-csoport a czár tragikus halálával áll eszmei összefüggésben.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1911. deczember 24.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : II. Sándor czár
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2597x1964 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 299 DPI
S z í n : szürke
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna