D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 0833_0960_pix_Oldal_61_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Izabella főherczegnő fölvételei a mezőkövesdi Matyó lakodalomról
B e s o r o l á s i   c í m : Izabella főherczegnő fölvételei a mezőkövesdi Matyó lakodalomról
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2017-12-07
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 58. évf. 47. sz. (1911. november 19.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Magyarországi látnivalók
T é m a k ö r : Család, társas kapcsolatok
A l t é m a k ö r : Ünnepek
T é m a k ö r : Család, társas kapcsolatok
A l t é m a k ö r : Házasság, válás
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : csoportkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : esküvő
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Mezőkövesd
G e o N a m e s I d : 717652
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1911
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Izabella főherczegnő fölvételei a mezőkövesdi Matyó lakodalomról.
1. A lakodalmas menetben szekéren viszik a menyasszony kelengyéjét. - 2. A jegyespár. - 3. Tánczoló legények a lakodalmas menet élén. - 4. Lakodalmas táncz. - 5. A mezőkövesdi biró.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Nagy lakodalomra készültek néhány hét előtt Mezőkövesden. A falu paraszt előkelőségeiből került ki a násznép, tudni lehetett tehát előre, hogy ki fognak tenni magukért paraszti pompa dolgában. Erre az alkalomra hívták meg a főherczegnőt Mezőkövesdre s ő el is jött, végig nézte a lakodalmat, a mely a hagyományos módon ment végbe, elől egy csapat legény, gyolcsba öltözve, kaczkiásan tánczolva, kurjongatva kezdte a menetet, utána az ünnepi díszbe öltözött, óriási pártájú menyasszony a vőlegé­nyével, mögöttük a fehér Mária-lányok. Aztán az elengedhetetlen szekér a fiatal pár bútoraival, s más egyéb holmijával, - hadd lássa mindenki, hogy van itt mód ! Végén a többi násznép. A főherczegnö a főispán és más vármegyei urak társaságában kedvtelve nézte a mulatságot, szóba is állott a néppel, fényképfelvételeket vett fel ró­luk. A lakodalom után kö­rülnéztek a faluban, meglátogatta a birót a lakásán, lefényképezte őt is, egy erősen típusos magyar parasztot. Bőséges alkalma, volt e közben népünk egy érdekes töredékével megismerkedni"
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1911. november 19.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Jelfy Gyula: Izabella főherczegnő megérkezése Mezőkövesdre : Báró Vay Elemér főispán, Prónay Gyula őrnagy, a főherczegnö kamarása, Izabella főherczegnö, gróf Batthyány Lajosné
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2600x3742 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna