D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 0713_0832_pix_Oldal_62_kep_0002b.jpg
C Í M 
F ő c í m : Kimnach László művészi hagyatékának aukcziójáról
B e s o r o l á s i   c í m : Kimnach László művészi hagyatékának aukcziójáról
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Kender-tilolás
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : festő
B e s o r o l á s i   n é v : Kimnach
U t ó n é v : László
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1857-1906
V I A F I d : 121441234
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2017-11-23
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 58. évf. 41. sz. (1911. október 8.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Mezőgazdaság, élelmiszeripar
A l t é m a k ö r : Növénytermesztés, kertészet
T é m a k ö r : Könnyűipar, vegyipar
A l t é m a k ö r : Textil- és ruházati ipar
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : illusztráció
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : hagyaték
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : árverés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : falusi környezet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kender
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1911
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Kimnach László művészi hagyatékának aukcziójáról.
Kender-tilolás.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Kimnach László (Buda, 1857. júl. 1.-Bp., 1906. nov. 10.): festőművész, grafikus. - A bpi Műegyetem elvégzése után a Mintarajziskolában Székely Bertalan növendékeként rajztanári oklevelet szerzett. 1 é. Velencében dolg., 1879: Münchenben az akadémilyán ifj. Wilhelm Lindenschmidtnél, majd Benczúr Gyula mesteriskolájában tanult. 1885-88: a Haynald Lajos-féle egyh., fest-i és szobrászati ösztöndíj alap segítette tanulmányait. Hazatérve Pállik Béla műtermében dolg., majd 1890: Bpen polg. isk. rajztanár. - Festményei naturalista stílusúak. A Honvédek a tűzvonalban (1892) és Bosnyák reminisztencia (1908) c. képei a kir. palotába kerültek. A Játszó gyermekek (1882) c. képét Erzsébet kirné vette meg. - Illusztrációi a Vasárnapi Újságban, az Osztrák-Magyar Monarchia képekben c. sorozatban, és Jókai Csataképek c díszkiadásában. 1883: művészküldöttséggel Torinóban járt, Kossuth Lajosról nagyméretű térdképet festett. A milleniumra lev-lapokat tervezett és készített. A 1907: hagyatéki kiáll-a volt a Műcsarnokban. - M: a M. Nemz. Gal-ban, Néprajzi Múz-ban, Kecskeméten és Aradon. 1890: budai tabáni plébtp-ban Szt Katalin életének jeleneteit és Krisztus sírbatétele freskót festett. Nep. Szt János apoteózisa egyh. műv- festménypályázaton 1. díjat nyert; e témát Jalna (Bars vm.) plébtp-a és a lévai piar kápolna számára is megfestette.
(Forrás: http://lexikon.katolikus.hu/K/Kimnach.html)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Kimnach László: Kimnach László művészi hagyatékának aukcziójáról: Jézus a gyermekek között
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 994x1487 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 299 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna