D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 0713_0832_pix_Oldal_41_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : A felvidéki nagy hadgyakorlatokról
B e s o r o l á s i   c í m : Felvidéki nagy hadgyakorlatokról
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Apolló
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Divald
U t ó n é v : Adolf József
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1867-1923
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2017-11-17
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 58. évf. 40. sz. (1911. október 1.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1868-1918
T é m a k ö r : Hadtudomány, katonapolitika
A l t é m a k ö r : Hadtörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : jelenetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : csoportkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : hadgyakorlat
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Lipót Salvator (Ausztria: főherceg) (1863-1931)
V I A F I d : 80957291
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Ferenc Ferdinánd (Magyarország: trónörökös) (1863-1914)
V I A F I d : 50016762
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Felvidék
G e o N a m e s I d : 3055576
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Sztropkó
G e o N a m e s I d : 723455
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Bártfa
G e o N a m e s I d : 725168
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Felsőmerse
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Dukla
G e o N a m e s I d : 724842
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1911
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A felvidéki nagy hadgyakorlatokról.
1. A trónörökös Sztropkóra érkezésekor a hadvezetőség jelentéseit fogadja. - 2. A trónörökös fogadtatása a bártfai pályaudvaron. - 3. A gyalogság előrevonulása. - 4. A hadvezetőség Felsőmersén. (Középen a trónörökös). - 5. Benyomulás a Dukla-szorosba. - 6. A külföldi katonai attachék. - 7. Lipót Salvator főherceg és kísérete. - 8. lefúvás után. - 9. Az ágyú töltése.
(Az 1. 4. 5. 6. számú képek Divald Károly fiai eperjesi, a 2. számú kép Divald Adolf bártfafürdői műtermének fölvételei, a 3. 7. 8. 9. számú képek az "Apolló" kinematográfia fölvételei után készültek.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Apolló : A felvidéki nagy hadgyakorlatokról: Tüzelés gépfegyverrel
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 5831x3742 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna