D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 0353_0472_pix_Oldal_58_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : A Nemzetközi Olimpiai Konferenczia Budapesten
B e s o r o l á s i   c í m : Nemzetközi Olimpiai Konferenczia Budapesten
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Az olimpiai konferenczia tagjai az athletikai klub margitszigeti telepén
M i n ő s í t ő : alcím
E g y é b   c í m : Gátfutás
M i n ő s í t ő : alcím
E g y é b   c í m : Hölgytornászok mutatványai
M i n ő s í t ő : alcím
E g y é b   c í m : A lakoma a margitszigeti klubházban
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2017-09-01
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2004
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 58. évf. 23. sz. (1911. június 4.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1868-1918
T é m a k ö r : Sport, testnevelés
A l t é m a k ö r : Versenysportok
T é m a k ö r : Sport, testnevelés
A l t é m a k ö r : Sporttörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : csoportkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : jelenetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : olimpia
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : nemzetközi verseny
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : konferencia
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Budapest
G e o N a m e s I d : 3054643
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Margitsziget
G e o N a m e s I d : 10243704
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1911
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A Nemzetközi Olimpiai Konferenczia Budapesten.
1. Az olimpiai konferenczia tagjai az athletikai klub margitszigeti telepén. 2. Gátfutás. 3. Hölgytornászok mutatványai. 4. A lakoma a margitszigeti klubházban.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Két évtized előtt pendítette meg a franczia báró Coubertin Péter az ókori olimpiai játékok felújításának eszméjét.
Eszméje megvalósítására megalapította a Nemzetközi Olimpiai Bizottságot olykép, hogy abban az egyes kulturnemzetek, a társadalmi életükben vezető szerepet játszó férfiak által vannak képviselve.
A Nemzetközi Olimpiai Bizottság már eddig is igen nagy sikerrel szolgálta feladatát s évről-évre másutt tartott konferencziáin készíti elő a nagy olimpiai játékok ügyét.
Ezidén tartotta a bizottság XIII. évi konferencziáját, a mely az elmúlt héten május 23-28-ig folyt le Budapesten. A konferenczia legfontosabb tárgya a jövő, 1912-ik évi Stockholmban rendezendő olimpiai játékok programmjának tárgyalása volt, a melylyel kapcsolatban több általános elvi jelentőségű kérdésben is döntöttek.
A konferenczia fővédnöke ő felsége a király volt, kit József főherczeg ő fensége képviselt a hivatalos aktusoknál, s tiszteletükre a fényes ünnepségek egész sorát rendezték, a Magyar Olimpiai bizottság pedig egy nagysikerű sport­ ünnepély keretében mutatta be egyes sportágaink fejlettségét.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1911. június 4.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia: Nemzetközi Olimpiai Bizottság
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2594x1955 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 299 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna