D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : abaujker1.jpg
C Í M 
F ő c í m : Abaújkér
B e s o r o l á s i   c í m : Abaújkér
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Épületek
M i n ő s í t ő : fiktív cím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár
S z é k h e l y : Miskolc
O r s z á g : Magyarország
K I A D Ó 
K i a d ó   n e v e : II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár
S z é k h e l y e : Miskolc
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2007-12-15
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2004
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : képeslap
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Észak-Magyarországi képeslapok
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Abaújkér
M e g j e l e n é s : Budapest : Karinger kiadása, [ante 1945]
T e c h n i k a : fekete-fehér fotó
L e l ő h e l y : II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Helyismereti Gyűjtemény
T í p u s : képeslap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Szülőföldünk, Észak-Magyarország régi képeslapokon
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Épületek
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : templom
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kastély
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : fénykép
 M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Abaújkér
 M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Abaúj vármegye
 M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Halmos-kastély. Hangya szöv. és ref. templom. Bárczay-kastély. Róm. kath. templom és iskola.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Abaújkér, a Szerencs-patak völgyében elterülő, szép fekvésű kisközség a megye északkeleti részén, Abaújszántótól 4 km-re északra fekszik. Első írásos említése 1215-ből való Quer néven, ez 1252-ben már Ker változatban szerepel. Nevezetes műemléke XIII. századi, román stílusú református temploma. Érdemes megtekinteni késő barokk jellegű, XVIII. századi római katolikus templomát, valamint a szintén barokk stílusú Bárczay-kastélyt, amely ma gyógypedagógiai intézetnek ad otthont. A falu nevezetes szülötte Baráth Lajos író.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Abaúj vm. 1873: Kér, 1905: Abaújkér
K A P C S O L A T O K 
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1102x692 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella
S z e r e p   /   m i n ő s é g : ellenőrzés
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Simon Jennifer