D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : kopernikusz.jpg
C Í M 
F ő c í m : A Kopernikuszi fordulat
B e s o r o l á s i   c í m : Kopernikuszi fordulat
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Radnóti
U t ó n é v : Katalin
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-02-25
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : SlidePlayer
T É M A 
T é m a k ö r : Csillagászat, űrkutatás
A l t é m a k ö r : Tudománytörténet
T é m a k ö r : Csillagászat, űrkutatás
A l t é m a k ö r : Kozmológia
T é m a k ö r : Csillagászat, űrkutatás
A l t é m a k ö r : Csillagászati műszerek
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : belső bolygó
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Föld
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : világegyetem
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Nap
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Hold
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : égitest
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : távcső
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : bolygómozgás
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : Dia 1 Radnóti Katalin Eötvös Loránd Tudományegyetem A KOPERNIKUSZI FORDULAT Egy tanításművészeti példa Dia 2 1. Feladat Rajzolja le, hogy milyen kép él Önben a Föld az Univerzumban való elhelyezkedésével kapcsolatban! Dia 3 Ptolemaiosz: Almagest Dia 4 Szamoszi Arisztarkhosz Dia 5 2. Feladat Gyűjtsenek érveket és ellenérveket a kétféle modellel kapcsolatban! Ptolemaiosz Arisztarkhosz Érvek: Ellenérvek: Dia 6 2. Feladat Ptolemaiosz Arisztarkhosz Érvek: Nem érzékeljük a Föld mozgását, jól leírja a tapasztalatot. Érvek: Egyszerűbb az égi jelenségek magyarázata. Ellenérvek: Sok kört kell használni a magyarázathoz. Ellenérvek: Ha Föld mozogna, akkor a testek leesnének. Mi tartja mozgásban a Földet? Dia 7 3. Feladat Magyarázzák meg mindkét modellel a Nap látszó égi útját! Ptolemaiosz Arisztarkhosz Dia 8 A Föld mérete Dia 9 Arisztarkhosz becslései I. A Hold mérete a Földhöz képest: A Hold távolsága: Dia 10 Arisztarkhosz becslései II. A Nap távolsága: A Nap mérete: Dia 11 A Naprendszer belső bolygói ? http://www.sulinet.hu/tart/cikk/ab/0/21910/1 http://www.sulinet.hu/tart/cikk/ab/0/21910/1 Dia 12 Galilei távcsöves megfigyelései Galilei a bolygók fázisait figyelte. Mit láthatott? Ptolemaiosz Kopernikusz Nincs telefázis Van telefázis Dia 13 A Vénusz fázisai Dia 14 A Galilei per 1616. Galilei első megintése 1633. A per, majd házi őrizet 1609. Kepler I. és II. törvénye 1619. Kepler III. törvénye 1627. Kepler bolygótáblázatai Dia 15 Az egyiptomi modell Dia 16 A Földpálya alakja Dia 17 A Mars pályája Dia 18 Kepler törvényei 1. A bolygók ellipszis pályákon keringenek, melynek egyik gyújtópontjában a Nap található. 2. A Naptól a bolygóhoz húzott vezérsugár egyenlő idők alatt egyenlő területeket súrol. 3. A bolygók keringési idejének négyzetei úgy aránylanak egymáshoz, mint az ellipszispályák nagytengelyeinek köbei. Dia 19 Kepler törvényei Dia 20 Newton axiómái 1. A magára hagyott test sebessége állandó. (Ez az egyenes vonalú egyenletes mozgás. Nem az egyenletes körmozgás az erőmentes mozgás 2. Ha nincs magára hagyva, akkor gyorsul. 3. Erő - ellenerő. Gravitációs erőtörvény Dia 21 A testek mozgásegyenlete Newton 2. axiómája: F (környezet) = m. a Például: gravitációs erő elektromos erő rugalmas erő stb. Dia 22 A bolygók mozgása Közelítés: egyenletes körmozgás a szögsebesség, állandó, ahol T a keringési idő a kerületi sebesség: v = R, ahol R a kör sugara a gyorsulás: Dia 23 m. a = F Ez Kepler III. törvénye Dia 24 Napjaink problémái Miként egyeztethető össze a kvantummechanika és a gravitáció? Nagyszabású egyesítés? GUT Grand unification theory Dia 25 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Radnóti Katalin: Mit tanítsunk az energiáról?
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : PowerPoint prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 25
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : Microsoft Office PowerPoint 2003
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x578 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 180 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet