D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 861_1024_pix_Oldal_56_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : A "György barát" előadása az Operaházban
B e s o r o l á s i   c í m : György barát előadása az Operaházban
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : A II. felvonás zárójelenete
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2018-02-07
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2004
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 57. évf. 47. sz. (1910. november 20.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Film, színház, előadóművészet
A l t é m a k ö r : Egyéb előadóművészet
T é m a k ö r : Ének, zene
A l t é m a k ö r : Klasszikus zene, opera
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : jelenetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : előadás
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : opera
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Magyar Királyi Operaház (Budapest)
M i n ő s í t ő : intézmény
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1910
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A "György barát" előadása az Operaházban.
A II. felvonás zárójelenete.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "... A királyi palota csarnokát látjuk, egy "diák" (költő) keserű bordalát az udvar mulató vendégei váltják fel palotást lejtve. Ezeknek a zenéje is kitűnően sikerült (nyilt színen megtapsolták). Azután alkalma nyílik Izabellának hosszú szerelmi légyottra Frangepánnal, a ki természetesen a szigorú György barát fráternek elkeseredett ellensége; a szerelmi jelenet érzelmes, olykor szenvedélyes hangjai után a gyűlölet is megszólal a zenében: Szolimán szultán, a kihez fráter György szövetségesül csatlakozott, a csecsemő trónörököst kegyéről biztosította, s a magyar urak - élükön Frangepánnal - elkeseredve támadnak György barát ellen, de a ki a karddal nekirontó Frangepánt hidegvérrel a halálba küldi; azonban maga is megdöbben, mikor a török muezzim sajátságos, bűvösen hangzó énekkel jelzi az est leszálltát: a magyar főváros tehát a török kezén van... "De él a király!" kiált fel Martinuzzi, s ezzel a remény új fényét vetíti a jövőbe. ..."
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1910. november 20.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Balogh Rudolf: Strauss Richárd "A rózsalovag" operája a budapesti Operaházban
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Jelfy Gyula: Strauss Rikárd "Elektrá"-ja az Operaházban
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2517x1345 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 299 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna