D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 861_1024_pix_Oldal_34_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Dr. Városy Gyula kalocsai érsek
B e s o r o l á s i   c í m : Dr. Városy Gyula kalocsai érsek
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2018-02-05
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 57. évf. 45. sz. (1910. november 6.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Vallás, egyház
A l t é m a k ö r : Keresztény vallások
T é m a k ö r : Vallás, egyház
A l t é m a k ö r : Vallástörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : mellkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Városy Gyula (1846-1910)
V I A F I d : 705154387441530970001
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : pap
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : püspök
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Dr. Városy Gyula kalocsai érsek.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Az új püspök, Városy Gyula Zomborban született 1846. augusztus 13-án középosztálybeli családból. Teológiai tanulmányait a kalocsai főegyházmegye növendékeként Pesten végezte. Szentelése után 1870-73 között káplánként szolgált Csonoplyán, majd visszatért tanulmányaihoz: Bécsben az Augustineum növendéke lett, 1875-ben teológiai doktorátussal tért haza. Haynald Lajos kalocsai érsek aulai szolgálatra hívta: 1875-ben érseki levéltáros, 1878-tól az érseki könyvtár igazgatója volt. 1880-ban a kisszeminárium aligazgatója lett és az érseki papneveldében teológiai tanárként működött, 1887-től annak rektora. 1898 februárjától a Központi Szeminárium rektora. Az uralkodó 1901. november 1-jén nevezte ki székesfehérvári püspökké. XIII. Leó pápa december 16-án erősítette meg a döntést. 1902. január 19-én Császka György szentelte püspökké Budapesten, az Egyetemi-templomban. Székfoglalására március 9-én került sor.
Fontosnak tekintette a lelkipásztori lelkület elmélyítését. Papjait jezsuita lelkigyakorlatokra küldte, s példaként állította eléjük az akkor még csak boldoggá avatott Vianney Szent Jánost. Támogatta a vallásos egyesületek munkáját, megvásárolt egy szerényebb nyomdát, hogy ezzel is segíthesse munkájukat. Feltűnő szociális érzékenysége: megkezdte a Papi Nyugdíjintézet megszervezését, rendezte a Kegyesalapítványi Pénztár zavaros helyzetét, felfigyelt a katolikus munkásegyletek Pecsétnyomója fontosságára. 1904-ben egyházmegyei bizottságot állított fel a szent zene ápolására. Nem csak kiváló főpap volt, hanem jó érzékű történész is. Írásai - többek közt - a Századok, a Történelmi Tár, a Magyar Sion és a Magyar Állam hasábjain láttak napvilágot. Leginkább a katolikus iskolatörténet kérdései foglalkoztatták. Több elődjéhez hasonlóan, ő is különösen szívén viselte a papi hivatások ébresztését, gondozását - nem hiába működött Kalocsán elismert, nagynevű papnevelőként. A papnövendékek lelki és tanulmányi előmenetelét szívén viselte, s ennek sokféle jelét adta: megjelent és elnökölt vizsgáikon, meghallgatta próbaprédikációikat, részt vett a szemináriumban rendezett előadásokon, énekkaruk hangversenyein, és dicséretben sem fukarkodott, ha a kispapok kitettek magukért.
1905. október 17-én Ferenc József szülőföldjének főpapjává tette, X. Piusz döntését december 11-én szentesítette. Így kalocsai érsekként, székvárosában hunyt el 1910. október 28-án.
(Forrás: http://www.szfvar.katolikus.hu/tortenet/puspokok/varosy-gyula)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Városy Gyula székesfehérvári püspök
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1508x2032 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna