D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 621_740_pix_Oldal_43_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Egy templomtorony eltolása Bocholt belgiumi városban
B e s o r o l á s i   c í m : Egy templomtorony eltolása Bocholt belgiumi városban
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2018-01-17
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 57. évf. 33. sz. (1910. augusztus 14.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Európai országok történelme
T é m a k ö r : Vallás, egyház
A l t é m a k ö r : Keresztény vallások
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Várostervezés
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : jelenetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : építészet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : építés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : torony
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : templom
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Belgium
G e o N a m e s I d : 2802361
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1910
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Egy templomtorony eltolása Bocholt belgiumi városban.
1. A torony alapjai átvágva. 2. A torony homlokzata. 3. Az öt méter fesztávolságú ivnek duczozata. 4. A torony már elvan választva a templomtól. 5. A torony a sineken. 6. A torony 10 centiméternyire el van tolva; a torony és a templomtető érintkezésénél látható vonal mutatja, hol ért össze a templom a toronynyal. 7. Alátámasztás a tolópályával.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Mintegy három évvel ezelőtt megemlékeztünk egy magyar mérnöknek, Weisz Henriknek egy Európaszerte feltűnést keltett munkájáról : az egyik antwerpeni pályaudvar eltolásáról eredeti helyéről 35 méternyire. Ugyanez a hazánkfia most ugyancsak Belgiumban, a hollandi határszélnél levő Bocholt városkában végez hasonló munkát: egy templomtornyot mozdít el helyéről. A templom ugyanis szűk lett a hívők nagy számának befogadására s ki akarták bővíteni. A kórus felől azonban nem lehet bővíteni, tehát a hajóját akarják meghosszabbítani, de hogy ezt megtehessék, tiz méterrel előbbre kell tolni a tornyot. Ha ez nem sikerűl, le kellett volna rombolni a tornyot, a mely pedig a tizennegyedik századból való érdekes műemlék.
Az épület eltolás, mint három év előtt elmondtuk, abban áll, hogy az épületet alapjainál átfürészelik, gerendákra támasztják s aztán sínekre csúsztatják és megfelelő gépekkel előretolják.
Hogy mily nagy munka volt ez, mutatja az is, hogy az eltolandó torony súlya nem kevesebb, mint három millió kilogramm. A toronyban az eltolás alatt minden úgy maradt, a hogy eddig volt, a harangok maguktól megszólaltak, a mig a tornyot megmozdították. Naponkint egy méternyivel haladtak, úgy hogy az egész eltolás tíz napi időbe telt. Az így eltolt tornyot most majd falakkal fogják öszszekapcsolni a templom hajójával, ezzel tehát bővül is a templom.
(Forrás: Vasárnapi Újság, 1910. augusztus 14.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Az antwerpeni pályaház eltolása
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2516x3751 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 299 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna