D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 001_116_pix_Oldal_52_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : A budapesti Home Français
B e s o r o l á s i   c í m : Budapesti Home Français
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Ebédlő
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Jelfy
U t ó n é v : Gyula
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
1863-1945
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2017-06-01
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 57. évf. 5. sz. (1910. január 30.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1868-1918
T é m a k ö r : Szolgáltatóipar, belkereskedelem
A l t é m a k ö r : Vendéglátás
T é m a k ö r : Szolgáltatóipar, belkereskedelem
A l t é m a k ö r : Belkereskedelem
T é m a k ö r : Család, társas kapcsolatok
A l t é m a k ö r : Társas érintkezés, illemtan
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : csoportkép
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : franciák
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : otthon
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Budapest
 M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Magyarország
 M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 20. sz.
 M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A budapesti Home Français. - Jelfy Gyula fölvételei.
Az ebédlő.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Már negyedik éve van nyitva s teljesíti jótékony feladatát Budapesten, a Baross-utczában a Home Français (franczia otthon), - egy jótékony intézmény, a melynek czélja, hogy pártját fogja a Magyarországba nagy számmal jövő franczia leányoknak, a kik bonnokul, guvernantokul szerződnek ide. A mint az ilyen leány hazájából Budapestre jön, a Home Françaisban szállást és ellátást kap igen olcsó áron, napi két koronáért, a míg valahol alkalmazást talál. Három hétig maradhat ott s ha addig sem talál állást, lehetővé teszik neki a hazamenetelt.
A kétemeletes épület erre a czélra egyszerűen, de csinosan és főleg az egészség kívánalmainak mindenben megfelelően van berendezve, a hálóteremben fehérfüggönyös fülkékben vannak az egyes ágyak, elegendő fürdő, minden leánynak külön mosdó áll rendelkezésre, az ebédlő derült és kellemes. Harmincz leány talál itt elhelyezést s idővel, ha az intézmény megerősödik, még jobban ki akarják terjeszteni.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1910. január 30.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Jelfy Gyula: A budapesti Home Français: Hálóterem
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1593x1093 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 299 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna