D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : Steiner_Fulop_1900_33.jpg
C Í M 
F ő c í m : Steiner Fülöp 1900-33
B e s o r o l á s i   c í m : Steiner Fülöp 1900-33
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Goszleth
U t ó n é v : István
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
1850-1913
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő 
S z e r e p : közreadó
B e s o r o l á s i   n é v : Szenti
U t ó n é v : Tamás
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2016-02-22
E s e m é n y : kibocsátva
I d ő p o n t : 2015-09-08
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A Wikipédiába való feltöltés dátuma
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 1900
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A fotózás dátuma
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Wikipédia
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Wikipédia
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett.
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Vallás, egyház
A l t é m a k ö r : Egyháztörténet
T é m a k ö r : Vallás, egyház
A l t é m a k ö r : Vallás általában
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : püspök
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Steiner Fülöp (1839-1900)
 M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Steiner Fülöp
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Steiner Fülöp (Fehéregyháza, Sopron vm., 1839. ápr. 28.-Székesfehérvár, 1900. aug. 11.): megyéspüspök. - A gimn-ot Veszprémben és Győrött, a teol-t győri egyhm-sként a bécsi Pázmáneumban végezte. 1863. VII. 23: pappá szent. Mosonban kp., IX: Győrött a kisszem. spirituálisa. 1867. IX. 23: Bécsben teol. dr., a győri szem. tanára s a kir. jogakad. hitszónoka, 1868. III-1882. II: az Augustineum tanulm. ig-ja, a pesti egy. hittud. kar bekebelezett dr-a, 1882. II. 1: nagyváradi knk., szem. rektor, c. szepesi apát. 1886-90: a SZIT alelnöke, Lonkay Antallal megszervezte az irod. és tud. szakosztályt. 1890. I. 4: a kir. kinevezte székesfehérvári pp-ké, XIII. Leó p. VI. 26: erősítette meg. IX. 8: Esztergomban szent., székét IX. 14: foglalta el. P. trónálló, az ASZTT és a →Szent László Társaság elnöke. A Kat. Legényegyletek Orsz. Szövetkezetének díszelnöke, a főrendi házban naplóbíráló és a közjogi biz. tagja. Jelentős szerepe volt a néppárt létrehozásában (melynek támogatására alapította a Fejér Megyei Naplót) s a Népiratkák c. füzetsorozat kiadásában. - Utóda 1901. XI. 1: Városy Gyula. 88 (Forrás: http://lexikon.katolikus.hu/S/Steiner.html)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Biczó Géza: Két uj püspök
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1105x1647 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 96 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Simon Jennifer