D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 741_868_pix_Oldal_12_kep_0002.jpg
C Í M 
F ő c í m : A "Fuit" sírkő a Városligetben
B e s o r o l á s i   c í m : Fuit sírkő a Városligetben
A L K O T Ó 
S z e r e p : szobrász
B e s o r o l á s i   n é v : Okenfusz
U t ó n é v : János
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
S z e r e p : építész
B e s o r o l á s i   n é v : Zitterbarth
U t ó n é v : Mátyás
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
E g y é b   n é v e l e m e k : ifj.
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1803-1867
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2017-03-24
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : szobor
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 56. évf. 36. sz. (1909. szeptember 5.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Szobrászat, kerámiaművészet
T é m a k ö r : Család, társas kapcsolatok
A l t é m a k ö r : Halál
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : szobor
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : sírkő
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Horváth Jakab (1738-1809)
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Budapest. Városliget
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Budapest. 14. kerület
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1809
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A "Fuit" sírkő a Városligetben.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Horváth Jakab 1809 augusztus havában halt el és végrendeletében 700 forintot hagyott Pest városának oly kikötéssel, hogy a Városliget, akkor "Ökördülő", majd "Batthyány erdő" néven ismert terület belsejében temettese el és sírhelyét "Fuit" feliratú sírkővel jelölje meg. Ma is meglevő jegyzékek szerint a sírhelyet téglával falazták ki és Zitterbarth Mátyás kőművesmester 190 forintot kapott munkájáért. A sírkövet Okenfusz János 150 forintért készítette s a 700 forintból még fenmaradt 360 forint a városi pénztárba került.
Toporcz községben született Horváth Jakab 1738-ban. Tanult Késmárkon, jurátuskodott Pozsonyban és Pesten s megtelepedett ugyancsak Pesten. ...
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1909. szeptember 5.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : FUIT-síremlék
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1591x1038 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna