D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : szatucsek_zoltan_elektronikus_iratok.jpg
C Í M 
F ő c í m : Born digital archiválási, dokumentumkezelési gyakorlat a Magyar Nemzeti Levéltárban
B e s o r o l á s i   c í m : Born digital archiválási, dokumentumkezelési gyakorlat a Magyar Nemzeti Levéltárban
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Szatucsek
U t ó n é v : Zoltán
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2022-01-13
E s e m é n y : elérhető
I d ő p o n t : 2021-11-05
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : Az előadás időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
A   t í p u s   n e v e : előadás
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Petőfi Irodalmi Múzeum
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Szatucsek Zoltán
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Könyvtártan, információtudomány
A l t é m a k ö r : Elektronikus szöveg és könyvtár
T é m a k ö r : Számítástechnika, hálózatok
A l t é m a k ö r : Internetes technológia
T é m a k ö r : Számítástechnika, hálózatok
A l t é m a k ö r : Számítógépes kultúra
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : digitális könyvtár
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : digitális archívum
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : digitális dokumentum
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : adatmentés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : tárolás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : elektronikus szolgáltatás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Magyar Nemzeti Levéltár (Budapest)
M i n ő s í t ő : intézmény
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 2021
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Born digital archiválási, dokumentumkezelési gyakorlat a Magyar Nemzeti Levéltárban
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : Born digital archiválási, dokumentumkezelési gyakorlat a Magyar Nemzeti Levéltárban Szatucsek Zoltán Magyar Nemzeti Levéltár Born Digital Műhelykonferencia PIM DBK - OSZK Budapest, 2021. november 5. Megőrzés problémái Mennyiség Változatosság Technológiai avulás Értelmezhetőség Mitől más? 1. Sok Mitől más? 2. Használat Az elektronikus iratok a kommunikációt alakították át. Nem a média, hanem más a tartalom és a funkció másra használják másként használják Más az adat és az információ kapcsolata Más az információ kinyerésének módja Mitől más? 3. Technológiai avulás Elektronikus irat archiválás paradoxona Fizikai instabilitás Intellektuális instabilitás Mitől más? 4. Értelmezhetőség mit jelent? mire vonatkozik? hogyan keletkezett? Ha más az adat, mások a vele kapcsolatos feladatok Levéltár: iratértékelés / Könyvtár, múzeum gyűjtés, / Tudós/Írói hagyaték: digitális archeológia Megőrzés tárgya (jelentős tulajdonságok 5 content, context, structure, appearance, behaviour Rothenberg&Bikson 1999) Megőrzés módja (aktív, különböző tartalmak különböző megőrzési módot igényelnek) Komplex megközelítés A digitálisan keletkezett kulturális objektumok az élet végtelen sokféleségének lenyomatai. A minisztériumok információs struktúrái teljesen eltérnek a hatósági feladatokat ellátó szervekétől és értékelésük, feldolgozások szempontjai alapvetően különböznek egy politikus, tudós magánirataitól, egy irodalmi hagyatéktól vagy az audiovizuális műalkotásoktól. Egyes tartalmaknál a szöveg megőrzése a fontos, háttérbe szorítva az eredetiséget, az integritást, a hitelességet, amelynek elsődlegessége nem vonható kétségbe a törvények eredeti példányainak vagy szerződések esetében. Mivel ezeknek a szempontoknak az érvényesítése egyidejűleg nem lehetséges, az elektronikus archívum legfőbb felelőssége, hogy megragadja az digitális objektum lényegét, és a lehetséges stratégiákból vagy azok kombinációjából hozzárendelje a releváns egyedi megőrzési stratégiát. Az elektronikus iratokról való gondolkodás elmúlt két évtizedében nem született olyan megoldás, amelyre egyedüliként alapozható lenne a hosszú távú megőrzés. A megőrzési stratégiák azonban olyan eszközkészletet jelentenek a levéltárosoknak, amelyek kombinálásával sikeresen megoldható a feladat. OAIS ISO 14721:2012 Open archival information system (OAIS) -- Reference model ISO 20652:2006 Producer-archive interface -- Methodology abstract standard ISO 16363:2012 Audit and certification of trustworthy digital repositories ISO 16919:2014 Requirements for bodies providing audit and certification of candidate trustworthy digital repositories Megőrzéstervezés Követelmények meghatározása Alapok, iratok, követelmények Alternatívák értékelése Alternatívák, kísérletek Eredmények áttekintése Megőrzési terv létrehozása Born digital mű/kiadvány/példány kiadás folyamatában keletkezett változatok terjesztési változatok Minden born digital, amire a megőrzés irányul Levéltári projektek ÚMKL SZAO 1980-1992 MOL pilot projekt 2001 E-levéltár projekt 2006-2013 E-ARK projekt 2011-2017 KÖFOP projekt 2015-2020 Nemzetközi együttműködés Elektronikus levéltár bemeneti jogszabály checksum beadás, hivatali kapun karantén validálás transzformálás eredeti archiválása data management archív és publikus tárolás automatikus migráció full text index keresés szűrés transzformáció anonimizálás vízjelezés kézbesítés 3 helyre ügyfélszolgálat publikálás exportálás Szabályozás története SIP definíció 2013 SIP átadás kötelező 2016 ISZ SIP export kötelező 2018 Hatósági jogkör 2021 Szabályozási környezet 34/2016. (XI. 30.) EMMI rendelet az elektronikus formában tárolt iratok közlevéltári átvételének eljárásrendjéről és műszaki követelményeiről Fogalmak Csomag felépítése Levéltári átvételi megállapodás Átvétel típusai Eljárási szabályok Metaadatok 3/2018. (II. 21.) BM rendelet a közfeladatot ellátó szerveknél alkalmazható iratkezelési szoftverekkel szemben támasztott követelményekről 2021. évi LVI. törvény - köziratvédelmi bírság MNL által kezelt szabványok Metaadat-adatséma megfeleltetés A rendelet 1. melléklet 1.1. B. aa) metadata.xml adatcsere sémája A rendelet 2., 3. és 4. melléklet 2. pontja, illetve az 5. melléklet szerinti metaadatok adatcsere sémája A közlevéltárakban értelmezési kötelezettség alá eső adatformátumok EU - CEF eArchiving Building Block Konklúziók - Iratkezelésfelügyeleti Osztály megnövekedett szerepe Tanácsadás az iratkezelés rendszereinek kialakításában Szabványok kezelése Iratkezelés ellenőrzése Iratátvétel Iratátadási megállapodás szerepe Iratértékelés Tudatos gyarapítás Metaadatok ellenőrzése Értelmezhetőség ellenőrzése Köszönöm a figyelmet! szatucsek.zoltan@mnl.gov.hu
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Drótos László: Webtartalmak megőrzése
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : PowerPoint prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 22
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : Microsoft Office PowerPoint 2016
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : PDF dokumentum
O l d a l a k   s z á m a : 22
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : HTML dokumentum
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : HTML 5 verzió
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x433 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 96 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
M E G J E G Y Z É S 
Á l t a l á n o s   m e g j e g y z é s : Born digital - Műhelykonferencia, 2021
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna