D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : tervek.jpg
 B é l y e g k é p : https://dka.oszk.hu/079800/079885/tervek_kiskep.jpg
C Í M 
F ő c í m : Természetvédelmi jogi és igazgatási ismeretek
B e s o r o l á s i   c í m : Természetvédelmi jogi és igazgatási ismeretek
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : A természet védelmének és használatának tervezési rendszerei
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Temesi
U t ó n é v : Géza
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
E g y é b   n é v e l e m e k : Dr.
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1946-
V I A F I d : 162991077
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2021-12-03
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : https://termeszetor.eoldal.hu/
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Dr. Temesi Géza
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Környezetvédelem, természetvédelem
A l t é m a k ö r : Természetvédelem
T é m a k ö r : Környezetvédelem, természetvédelem
A l t é m a k ö r : Környezetvédelem általában
T é m a k ö r : Környezetvédelem, természetvédelem
A l t é m a k ö r : Tudománytörténet
T é m a k ö r : Jogtudomány, bűnözés
A l t é m a k ö r : Államjog
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : természetvédelem
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : környezetvédelem
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : védett természeti terület
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : terv
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : erdészet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : vadgazdálkodás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : halászat
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : Természetvédelmi jogi és igazgatási ismeretek A TERMÉSZET VÉDELMÉNEK ÉS HASZNÁLATÁNAK TERVEZÉSI RENDSZEREI Célok: 1. a természet védelme, 2. a fenntarthatóság, 3. a szabályozott gazdálkodás. Természetvédelem NTA, természetvédelmi kezelési tervek NKP - NTA, NBS 6 évre szóló országos stratégiai tervek - OGY határozatok - Nemzeti Környezetvédelmi Program 2015 - 2020 Cél: a fenntartható fejlődéshez szükséges környezeti feltételek biztosítása. IV. Nemzeti Természetvédelmi Alapterv (NTA-IV) 2015 - 2020 A természetvédelem fő cselekvési irányait meghatározó dokumentum, a természetvédelem szakpolitikai stratégiája. - A biológiai sokféleség megőrzésének nemzeti stratégiája (Nemzeti Biodiverzitás Stratégia (NBS) TERMÉSZETVÉDELMI KEZELÉSI TERVEK 1) Országos jelentőségű védett természeti terület Természetvédelmi kezelési terv Készül: az adott országos jelentőségű védett természeti területre, kötelező erejű, 10 évente felülvizsgálandó. Előkészíti: NPI (természetvédelmi kezelő). (Védetté nyilvánító) miniszteri rendelet. Természetvédelem természetvédelmi kezelési tervek 2) Natura 2000 terület Természetvédelmi kezelési terv - országos jelentőségű védett természeti területen levő Natura 2000 területre. Natura 2000 fenntartási terv Készül: védett természeti területnek nem minősülő Natura 2000 területre. Célkitűzéseket, a kezelésre vonatkozó javaslatokat tartalmaz. Egyeztetni kell a gazdálkodókkal, hatóságokkal, nemzeti park igazgatósággal, természetvédelmi célú civil szervezetekkel, önkormányzatokkal stb. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozható a készítése, elvileg bármely arra vállalkozó készítheti, de általában a nemzeti park igazgatóságok készítik. Természetvédelem természetvédelmi kezelési tervek 3) Helyi jelentőségű védett természeti terület Önkormányzati természetvédelmi (kezelési, fenntartási) terv Készül: az adott helyi jelentőségű védett természeti területre, kötelező erejű, 10 évente felülvizsgálandó. Készíti: önkormányzat (természetvédelmi kezelő). (Védetté nyilvánító) önkormányzati rendelet. Erdőgazdálkodás és vadgazdálkodás Klasszikus tervezési rendszer Hatósági (állami) hosszú távú körzeti tervezés Erdőtervezési körzetekre, vadgazdálkodási körzetekre (a körzet az állandóságot biztosítja) - körzeti terv. Hosszú távú gazdálkodói tervezés Gazdálkodó készíti az erdőterületére (erdészet), vadászterületére, hatóság hagyja jóvá (az erdő- és a vadgazdálkodók változhatnak) - üzemterv. Éves gazdálkodói tervezés Gazdálkodó készíti az erdőterületére (erdészet), vadászterületére, hatóság hagyja jóvá - éves terv. Erdőgazdálkodás 2016-2030 időszakra szóló Nemzeti Erdőstratégia (NES) - kormányhatározat ADATTÁR működtetése 1) Körzeti erdőtervezés - 10 évre szóló, ütemezett erdészeti hatósági tervezés az erdőtervezési körzetekre. Az erdészeti hatóság körzeti erdőtervezésének eredménye a körzeti erdőtervezési eljárás határozatával az erdőterv. Erdőterv (2017-ig körzeti erdőterv) - 10 évre szól 148 erdőtervezési körzet van, átlag: ~13.000 ha/körzet. Az erdőgazdálkodás alapját képező erdőterv tartalmát az Evt. 33. §-a írja el. Erdőgazdálkodás 2) Tíz évre szóló terv az erdőgazdálkodóra Korábban: erdőgazdasági üzemterv, majd erdőterv Erdőgazdasági üzemterv: készítette az erdőgazdálkodó a körzeti erdőtervnek az erdőterületére vonatkozó előírásai alapján, jóváhagyta az erdészeti hatóság (2009 előtt). Erdőterv: az erdészeti hatóság állapította meg az erdőgazdálkodóra a körzeti erdőterv alapján (2017-ig). 2017-től - erdőterv erdőgazdálkodóra vonatkozó része: a körzeti erdőtervezési eljárás határozatának ügyfél erdőgazdálkodási tevékenységével vagy tulajdonával érintett erdőkre vonatkozó része /Evt. 33. § (5)/. Erdőgazdálkodás 3) Éves erdőgazdálkodás Korábban (2009-ig): éves erdőgazdálkodási terv, készítette az erdőgazdálkodó, jóváhagyta az erdészeti hatóság. Ma: erdőgazdálkodó előzetes bejelentése (bejelentési kötelezettség, bejelentési-engedélyezési rendszer): az erdőgazdálkodó az erdőtervben foglalt erdőgazdálkodási (erdősítési, erdőnevelési, fakitermelési) tevékenység megkezdését legkésőbb 21 nappal az erdészeti hatóság részére megtett bejelentést követően végezhet (kivételeket az Evt. 41. §-a határoz meg). Vadgazdálkodás ORSZÁGOS VADGAZDÁLKODÁSI ADATTÁR 1) Hosszú távú állami vadgazdálkodási tervezés Korábban (2016-ig): hosszú távú körzeti tervezés Körzeti vadgazdálkodási terv (lejártak) Ma: hosszú távú tájegységi tervezés Tájegységi vadgazdálkodási terv (2017-től) 20 évre készül a vadgazdálkodási tájegységekre, a korábbi 10 évre szóló körzeti vadgazdálkodási terveket váltja fel. 24 vadgazdálkodási körzet (apróvadas, nagyvadas és vegyes /átmeneti/ vg.-i körzet), és 1400 vadgazdálkodási egység (vadászterület) volt, az új tervrendszerben 2016-ra 52 vadgazdálkodási tájegység került kialakításra. Vadgazdálkodás 2) Hosszú távú vadászterületi vadgazdálkodási tervezés - Hosszú távú vadgazdálkodói (vadászatra jogosult általi) tervezés a vadászterületre Vadgazdálkodási üzemterv A vadászatra jogosult (vadgazdálkodó) készíti a vadászterületére, 20 évre, a tájegységi vadgazdálkodási terv alapján, a vadászati hatóság hagyja jóvá. Vadgazdálkodás 3) Éves vadászterületi vadgazdálkodói tervezés - Éves vadgazdálkodói (vadászatra jogosult általi) tervezés a vadászterületre Éves vadgazdálkodási terv A vadászatra jogosult (vadgazdálkodó) készíti a vadászterületére, a vadászati évre, a vadgazdálkodási üzemterv alapján, a vadászati hatóság hagyja jóvá. A vadgazdálkodás terveinek tartalmát a Vtv. 42 - 47. §-ai írják elő. Halgazdálkodás Nemzeti Halgazdálkodási és Horgászati Stratégia (NHHS) - kormányhatározat ORSZÁGOS HALGAZDÁLKODÁSI ADATTÁR Halgazdálkodási terv 2013-ig: Arra a halászati vízterületre kellett készíteni 5 évre, amely olyan összeköttetésben van más halászati vízterülettel, hogy az lehetővé teszi a hal szabad átjutását. 2014-től: A halgazdálkodásra jogosult köteles 5 évre szóló halgazdálkodási tervet készíteni minden olyan nyilvántartott halgazdálkodási vízterületre, amelyre területi jegyet ad ki, vagy amelyen haltermelést végez. A halgazdálkodási tervet a halgazdálkodási hatóság hagyja jóvá, tartalmát a Hhvtv. 49. §-a írja elő. Jogszabályok Tvt., Evt., Vtv., Hhvtv. 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről; 3/2008. (II. 5.) KvVM rendelet a természetvédelmi kezelési tervek készítésére, készítőjére és tartalmára vonatkozó szabályokról; 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről; 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 11/2010. (II. 4.) FVM rendelet az erdőterv rendelet előkészítésének, és a körzeti erdőterv készítésének szabályairól.
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Temesi Géza: Természetvédelmi jogi és igazgatási ismeretek Fenntarthatóság, környezet - természet
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : PowerPoint prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 15
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : Microsoft Office PowerPoint 2016
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : PDF dokumentum
O l d a l a k   s z á m a : 15
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : HTML dokumentum
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : HTML 5 verzió
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x433 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 96 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : kevéssé tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna