D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : termeszetvedelemrol.jpg
C Í M 
F ő c í m : Természetvédelmi jogi és igazgatási ismeretek
B e s o r o l á s i   c í m : Természetvédelmi jogi és igazgatási ismeretek
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : A természetvédelemről
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Temesi
U t ó n é v : Géza
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
E g y é b   n é v e l e m e k : Dr.
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1946-
V I A F I d : 162991077
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2021-12-03
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : https://termeszetor.eoldal.hu/
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Dr. Temesi Géza
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Környezetvédelem, természetvédelem
A l t é m a k ö r : Természetvédelem
T é m a k ö r : Környezetvédelem, természetvédelem
A l t é m a k ö r : Környezetvédelem általában
T é m a k ö r : Környezetvédelem, természetvédelem
A l t é m a k ö r : Tudománytörténet
T é m a k ö r : Jogtudomány, bűnözés
A l t é m a k ö r : Államjog
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : természetvédelem
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : környezetvédelem
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : védett természeti terület
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : természeti környezet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : védett állat
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : védett növény
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : jogszabály
M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 2018
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : Természetvédelmi jogi és igazgatási ismeretek A TERMÉSZETVÉDELEMRŐL röviden, tömören Dr. Temesi Géza Környezetvédelem Bevezetőül induljunk ki két alapfogalom, a környezetvédelem és a természetvédelem képletszerű meghatározásából! KÖRNYEZETVÉDELEM = = környezeti elemek (levegő, víz, föld, élővilág, települések, infrastruktúrák) védelme a károsító hatásoktól (zaj, szennyezés, hulladék, rezgés, sugárzás, veszélyes technológiák stb.). Természetvédelem TERMÉSZETVÉDELEM = = a természet általános védelme [= természeti értékek + természeti területek védelme + tájak és élőhelyek védelme + a biológiai sokféleség védelme] + + Natura 2000 területek védelme + az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős fajok védelme + + a természet kiemelt oltalma [= védett vagy fokozottan védett természeti értékek + védett vagy fokozottan védett természeti területek védelme]. Két alapfogalom Természet = természeti érték + természeti terület. Természeti értékeknek nevezzük a vadon élő élővilág egyedeit, a növényeket, állatokat, gombákat, zuzmókat, valamint élettelen környezetük természetes alkotóit (pl. ásványok), de a barlangok is természeti értéknek (és nem természeti területnek) minősülnek. Természeti területek azok a természeti értékek által elfoglalt földterületek, amelyeket természetes vagy természetközeli állapotok jellemeznek. I. Általános védelem A természet általános védelmének tárgyai a természeti értékek és a természeti területek, valamint a tájak és az élőhelyek. A természetvédelem erősségében a természet általános védelmének tárgyai tekintetében lehetnek különbségek. Példa lehet a vadon élő nem védett növényfaj (pl. medvehagyma) előfordulása védett vagy fokozottan védett természeti területen, vagy a tájvédelem tájvédelmi körzetben, mindkét esetben erősebb természetvédelemmel. II. Az Európai Közösségben jelentős fajok és a Natura 2000 területek Az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős fajok és a Natura 2000 területek védelme közösségi szintű védelem. Az EK-ben természetvédelmi szempontból jelentős fajok a hazai védett fajokhoz hasonló védelmet élveznek azzal, hogy pénzben kifejezett értékük egységesen (a védett fajoktól eltérően) növényfajok esetében 10.000 Ft/egyed, állatfajok esetében 25.000 Ft/egyed. Az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területek, a Natura 2000 területek a természetvédelmi oltalom szempontjából a természeti és a védett természeti területek között állnak. III. A természet kiemelt oltalma A természet kiemelt oltalmának tárgyai a védett természeti értékek és a védett természeti területek, amelyeket vizsgálhatunk 1) a védetté nyilvánítás módja szerint, 2) a "természetvédelem szigorúsága, fokozata" és 3) a "természetvédelem erőssége" szempontjából. Megjegyzés: A védett (érték vagy terület) gyűjtőfogalomba a továbbiakban beleértendő a fokozottan védett (érték vagy terület) is. 1) A védetté nyilvánítás módja A védett természeti érték és a védett természeti terület a védetté nyilvánítás módja szerint lehet: a) ex lege (törvényben védetté nyilvánított, a törvény erejénél fogva) védett természeti érték vagy természeti terület, b) védetté nyilvánító eljárással védetté nyilvánított védett természeti érték vagy természeti terület ba) miniszteri rendelettel védetté nyilvánított védett természet érték vagy országos jelentőségű védett természeti terület, bb) önkormányzati rendelettel védett nyilvánított helyi jelentőségű védett természeti terület. Védett természeti érték és védett természeti terület Védett természeti értékek a védett vadon élő növény-, állat-, gomba- és zuzmófajok, a védett ásványok és a barlangok. A védett élő szervezetek pénzben kifejezett értéke (természetvédelmi értéke) a fajtól és védettségtől függően 5.000 - 1.000.000 Ft/egyed, a védett ásványoké 10.000 - 100.000 Ft/példány. A védett természeti területek alapkategóriái a nemzeti park (NP), a tájvédelmi körzet (TK), a természetvédelmi terület (TT), és a természeti emlék (TE), emellett több járulékos és speciális kategória van. Hatósági táblák védett természeti területek megjelölésére A természet kiemelt oltalmán belül a természetvédelem "szigorúsága, fokozata" szerint a természeti terület és a természeti érték egyaránt lehet védett vagy fokozottan védett. Megjegyzés: utóbbi megnevezése a múltban a "szigorúan védett" volt. Az EK-ben természetvédelmi szempontból jelentős fajok a védett fajokhoz hasonló védelmet élveznek, a védett természeti területnek nem minősülő Natura 2000 területek pedig a természeti és a védett természeti területek között állnak. 3) A természetvédelem erőssége A természetvédelmet erősíti a kettős vagy többes védelem mind a természeti terület, mind a természeti érték vonatkozásában. Példák a többes védelemre természeti terület esetében: Natura 2000 terület + védett természeti terület, védett természeti területi alapkategóriába (NP, TK, TT, TE) tartozó terület + nemzetközi minősítésű terület (pl. bioszféra rezervátum, Ramsari terület) vagy erdőrezervátum. Példák a többes védelemre természeti érték esetén: védett természeti érték (faj) + Natura 2000 jelölő faj, természeti vagy védett természeti érték védett természeti területen (egyedi és területi védelem). Védetté nyilvánító jogszabályok 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről (ex lege védett természeti területek és értékek); 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet az európai közösségű jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről; 13/2001. (V. 9.) KöM rendelet a védett és a fokozottan védett növény- és állatfajokról, a fokozottan védett barlangok köréről, valamint az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős növény- és állatfajok közzétételéről; 21/2007. (VI. 20.) KvVM rendelet a védett ásványok és ásványtársulások köréről és pénzben kifejezett értékéről; Természeti területet védetté vagy fokozottan védetté nyilvánító miniszteri rendeletek (NP, TK, TT, TE); Természeti területet védetté nyilvánító önkormányzati rendeletek (TT, TE). Természethasznosító ágazatok A fő természethasznosító ágazatok az erdőgazdálkodás, a vadgazdálkodás - vadászat, a halgazdálkodás - halászat - horgászat és az ökoturizmus. A természet hasznosítása a gazdálkodó ágazatokban a fenntarthatóság elveinek megfelelően, gazdálkodási tervek alapján, a természet általános védelmét szolgálva, a természetvédelmi céloknak és érdekeknek megfelelően folyhat. Területi hatósági igazgatás A természetvédelem területi hatósági szervei a megyei kormányhivatalok megyeszékhely szerinti járási hivatalai, a főváros és Pest megye tekintetében az Érdi Járási Hivatal (19 hatóság). Igazgatási szerv még a védett természeti területek és értékek, valamint a Natura 2000 területek természetvédelmi kezeléséért felelős szervek: a nemzeti park igazgatóságok (10 NPI). Erdészeti területi hatósági és igazgatási szervként 9 kijelölt megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatala és a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatal jár el (10 hatóság). Vadászati és halgazdálkodási területi hatóságként a megyei kormányhivatalok megyeszékhely szerinti járási hivatalai (a főváros és Pest megye tekintetében az Érdi Járási Hivatal) járnak el (19 hatóság). Óvjuk, védjük a természet értékeit! LEÁNYKÖKÖRCSIN (10.000 Ft/egyed) Fotó: Etter Dénes VADMACSKA (250.000 Ft/egyed) Fotó: Szoboszlai Lajos RÉTISAS (1.000.000 Ft/egyed) Fotó: termeszetvedelem.hu
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Temesi Géza: Temesi Géza: Természetvédelmi jogi és igazgatási ismeretek Fenntarthatóság, környezet - természet
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : PowerPoint prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 18
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : Microsoft Office PowerPoint 2016
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : PDF dokumentum
O l d a l a k   s z á m a : 18
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : HTML dokumentum
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : HTML 5 verzió
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x433 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 96 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : kevéssé tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna