D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : leveles002.jpg
M a s t e r   p é l d á n y   l e l ő h e l y e : dmek005029
C Í M 
F ő c í m : Az Igazházi színlapja
B e s o r o l á s i   c í m : Igazházi színlapja
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S o r s z á m : 1
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2009-10-27
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2009-07-24
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be került.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : kézirat
A   t í p u s   n e v e : színlap
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : A vándorszínészettől a Nemzeti Színházig
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : A vándorszínészettől a Nemzeti Színházig
S z e r z ő : [vál., a szöveget gond., az utószót és a jegyzeteket írta Kerényi Ferenc] / [ford. Kerényi Ferenc, Törzsök Édua, Ziegler Vilmos]
M e g j e l e n é s : Budapest : Szépirod. Kvk., 1987
E r e d e t i   I S B N : 963 15 3287 9
T e c h n i k a : grafika, litografált
T í p u s : levél
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
T É M A 
T é m a k ö r : Film, színház, előadóművészet
A l t é m a k ö r : Film- és színháztörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : színháztörténet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : színielőadás
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : kézirat
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1790
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Budapest
G e o N a m e s I d : 3054643
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Az Igazházi színlapja
1790. október 25.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : 1790. október 25. Ráday Levéltár, Ráday-család, Színházi iratok
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A vándorszínészettől a Nemzeti Színházig
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1065x1290 pixel
S z í n : fekete-fehér
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Gáspár Marcsi