D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : ole_tanitast_ad_bp_001resz.jpg
C Í M 
F ő c í m : Budapesti kurzus
B e s o r o l á s i   c í m : Budapesti kurzus
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Láma Ole előadása
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Gyémánt Út Buddhista Közösség
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2010-02-04
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Buddhizmus
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Gyémánt Út Buddhista Közösség
M e g j e g y z é s : Káldi Rolandtól.
T É M A 
T é m a k ö r : Vallás, egyház
A l t é m a k ö r : Keleti vallások
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : tibeti buddhizmus
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : oktatás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Nydahl, Ole (1941-)
V I A F I d : 40170746
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Budapest
G e o N a m e s I d : 3054643
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 2000
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Budapesti kurzus
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A Láma tanítást ad a pesti központban
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
R é s z e k   s z á m a : 6
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x577 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Simon Jennifer