D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : szecsenyi_orsolya_kapcsolodasi_pontok_webarchivalas.jpg
C Í M 
F ő c í m : Kapcsolódási pontok
B e s o r o l á s i   c í m : Kapcsolódási pontok
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : webarchiválás és helyismeret a Bródy Sándor Könyvtár példáján keresztül
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Szécsényi
U t ó n é v : Orsolya
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2021-05-20
E s e m é n y : elérhető
I d ő p o n t : 2020-12-02
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : Az előadás időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
A   t í p u s   n e v e : előadás
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Videotorium
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Szécsényi Orsolya
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Könyvtártan, információtudomány
A l t é m a k ö r : Könyvtárvezetés, könyvtárügy
T é m a k ö r : Könyvtártan, információtudomány
A l t é m a k ö r : Beszerzés, dokumentumellátás
T é m a k ö r : Számítástechnika, hálózatok
A l t é m a k ö r : Internetes technológia
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : könyvtárügy
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : digitális jelfeldolgozás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : helyismereti gyűjtemény
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : web
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : archivált példány
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár (Eger)
M i n ő s í t ő : intézmény
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 2020
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Kapcsolódási pontok - webarchiválás és helyismeret a Bródy Sándor Könyvtár példáján keresztül
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : Kapcsolódási pontok webarchiválás és helyismeret a Bródy Sándor Könyvtár példáján keresztül HevesTékaDigit - a Heves megyei helyismereti dokumentumok digitalizálása A pályázatban elért számszerűsített eredményeink: 26072 digitalizált fájl 3956 bibliográfiai leírás 401 helyismereti tartalom a rekordokhoz 4 oktatási tartalom és 4 módszertani ajánlócsomag 1 interaktív játék - : https://egervarosfoglalo.hu/ 1 helyismereti honlap - https://summajatirom.hu/ 350 összegyűjtött webhelycím (amiből: 12 ismert cím, 49 FB cím) A HevesTékaDigit pályázat és a webarchiválás Pályázó feladata: az OSZK webarchiválási tevékenységének segítése: Helyi vonatkozású oktatási, tudományos és kulturális online tartalmak, webhelyek keresése A helyi tartalom kiterjesztése megyére és régióra További feladatok a jövőben: a jogtulajdonosok kiderítése, a weboldalak minőségének ellenőrzése és metaadatolása. A webarchiválási munka kezdete I. Belső partnerek: könyvtárak, könyvtárosok Közvetlen munkatársak tájékoztatása egy összdolgozói értekezleten Tájékoztató levél küldése a Heves megyei települési könyvtáraknak és a könyvtári szolgáltató helyek munkatársainak A webarchiválási munka kezdete II. Külső partnerek: média munkatársai és közösségi felületek Felhívás közzététele a könyvtár közösségi oldalain és a Bródy Magazinban Sajtóközlemény a média munkatársai részére Eredmények I. Számadat: 350 összegyűjtött webhelycím Hozzáadott érték: Tematikus gyűjtés Nagyrédéről Helyi értéket képviselő egyének és csoportok felfedezése Kapcsolatépítés, tapasztalat További együttműködési lehetőségek A jogtulajdonosok felkeresése A webhelyek metaadatainak leírása A webhelyek minőségellenőrzése KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! Szécsényi Orsolya Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár Helyismereti gyűjtemény Budapest - Eger, 2020. december 2.
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Maczelka Árpád: Mi is az a KDS?
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : PowerPoint prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 17
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : Microsoft Office PowerPoint 2016
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : PDF dokumentum
O l d a l a k   s z á m a : 17
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : HTML dokumentum
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : HTML 5 verzió
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x433 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 72 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna