D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : maczelka_arpad_mi_is_az_a_kds.jpg
C Í M 
F ő c í m : Mi is az a KDS?
B e s o r o l á s i   c í m : Mi is az a KDS?
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : avagy a Közgyűjteményi Digitalizálási Stratégiáról röviden
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Maczelka
U t ó n é v : Árpád
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2021-05-19
E s e m é n y : elérhető
I d ő p o n t : 2020-12-02
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : Az előadás időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
A   t í p u s   n e v e : előadás
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Videotorium
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Maczelka Árpád
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Könyvtártan, információtudomány
A l t é m a k ö r : Könyvtárvezetés, könyvtárügy
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : könyvtárügy
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : közgyűjtemény
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : digitális jelfeldolgozás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : stratégia
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : web
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : archivált példány
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 2020
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Mi is az a KDS?
avagy a Közgyűjteményi Digitalizálási Stratégiáról röviden
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : Mi is az a KDS? avagy a Közgyűjteményi Digitalizálási Stratégiáról röviden Maczelka Árpád "404 Not Found - Ki őrzi meg az internetet?" videókonferencia és workshop - 2020.12.02. Miről is lesz szó? Közgyűjteményi Digitalizálási Stratégia A KDS célja Megvalósítása KDS-K, a könyvtári ágazat eredményei és tervei Közgyűjteményi Digitalizálási Stratégia A "Digitális Nemzet Fejlesztési Program" megvalósításáról szóló 1486/2015. (VII. 21.) Korm. határozat 6. pontja "A Kormány felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy gondoskodjon a feladatkörét érintően a Digitális Nemzet Fejlesztési Program megvalósítását elősegítő közgyűjteményi digitalizálási stratégia elkészítéséről." 1404/2017 (VI.28.) Korm. határozat a Közgyűjteményi Digitalizálási Stratégiáról "A magyar digitális örökség megőrzésének egy rendezetlen területe: Webaratás" A KDS célja "A cél az, hogy a nemzeti öntudatra nevelés és a nemzeti alapműveltség elsajátítása során támaszkodni lehessen kulturális-szellemi örökségünk valamennyi, közgyűjteményben fellelhető adattartalmára." A közgyűjteményeknek a kulturális örökség őrzőiből a kulturális örökség első számú, autentikus és forrásértékű megosztóivá, a tartalmak új kontextusba helyezésével értékteremtővé is kell válniuk. A hozzáférés biztosítása révén megteremthető a kulturális nemzetegyesítés és esélyegyenlőség. A közgyűjtemények digitalizált állományának aránya növekedjen Érzékelhetővé váljon az oktatás és a közgyűjteményi tartalomszolgáltatás egymásra utaltsága. A Digitális Oktatási Stratégia célrendszeréhez igazodva 40%-kal emelkedjen a közgyűjteményi tartalmakra épülő felhasználható digitális tananyagok száma. A közgyűjtemények egyre nagyobb számú állampolgár digitális kompetenciaképzéséhez járuljanak hozzá 2025-ig az audiovizuális archívumok tartalomszolgáltatásának teljeskörűvé tétele a digitalizáláshoz szükséges szabványok és módszertani segédletek kidolgozása a múzeumi, levéltári és könyvtári területet, valamint a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap archívumait érintő szolgáltatásfejlesztési feladatok végrehajtása digitális gyűjteményfejlesztési feladatok végrehajtása aggregációfejlesztési feladatok végrehajtása Ágazati aggregáció megvalósítása Szakági aggregátorok: könyvtárak Országos Széchényi Könyvtár muzeális intézmények Magyar Nemzeti Múzeum Szépművészeti Múzeum levéltárak Magyar Nemzeti Levéltár kép- és hangarchívumok Magyar Nemzeti Filmarchívum további közgyűjtemények Forum Hungaricum KDS-K 1175/2018. (III. 28.) Kormányhatározat a Közgyűjteményi Digitalizálási Stratégia megvalósítása érdekében 2018–2021. évek között szükséges intézkedésekről Rákóczi webarchívum Elsődleges célja a webarchiválás technológiájának és a webarchívum más digitális gyűjteményekkel való integrálásának bemutatása egy mintaalkalmazás keretében Az Emlékévvel, a Fejedelemmel, a Szabadságharccal és a Rákóczi-családdal kapcsolatos weboldalak és webhelyek mentései Aggregáció fejlesztés Pályázat a Közgyűjteményi Digitalizálási Stratégia végrehajtásához szükséges könyvtári digitalizálás támogatására (http://www.oszk.hu/kds-k/palyazat_2019) Digitalizálási terv és digitális felvétel készítés (minimum 10000 felvétel) Online szabadon hozzáférhető oktatási tartalmak létrehozása Pályázatok eredményei 11 pályázó 65 000 oldalnyi könyv 200 000 oldalnál is több folyóirat 25000 aprónyomtatvány Változatos megoldások oktatást segítő tartalomszolgáltatásokra A pályázó feladata az OSZK webarchiválási tevékenységének segítése, elsősorban a helyi vonatkozású oktatási, tudományos és kulturális online tartalmak esetében. Részfeladatok: archiválandó webhelyek válogatása, jogtulajdonosok elérhetőségének kiderítése, a mentett weboldalak minőségének ellenőrzése és metaadatok készítése Megyünk tovább! Maczelka Árpád maczelka.arpad@oszk.hu "404 Not Found - Ki őrzi meg az internetet?" videókonferencia és workshop - 2020.12.02.
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Drótos László - Németh Márton: Kísérleti webaratás projekt az OSZK-ban
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : PowerPoint prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 20
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : Microsoft Office PowerPoint 2016
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : PDF dokumentum
O l d a l a k   s z á m a : 20
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : HTML dokumentum
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : HTML 5 verzió
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x433 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 72 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna