D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : farkas_nagy_specialis_dokumentumok.jpg
C Í M 
F ő c í m : Speciális dokumentumok és tartalmak - speciális metaadatszerkezetek
B e s o r o l á s i   c í m : Speciális dokumentumok és tartalmak - speciális metaadatszerkezetek
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Muzeális tartalmak és kéziratok repozitálása a Szegedi Tudományegyetem Klebelsberg Kuno Könyvtárában
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Farkas
U t ó n é v : Katalin
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Nagy
U t ó n é v : Dóra
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2021-05-17
E s e m é n y : elérhető
I d ő p o n t : 2021-04-09
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : Az előadás időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
A   t í p u s   n e v e : előadás
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
M e g n e v e z é s : Networkshop 2021
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y  J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Farkas Katalin, Nagy Dóra
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Könyvtártan, információtudomány
A l t é m a k ö r : Könyvtárvezetés, könyvtárügy
T é m a k ö r : Könyvtártan, információtudomány
A l t é m a k ö r : Tudománytörténet
T é m a k ö r : Könyvtártan, információtudomány
A l t é m a k ö r : Beszerzés, dokumentumellátás
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : dokumentum
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : tartalom
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : metaadat
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kézirat
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : muzeális példány
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kézirattár
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : dokumentumtípus
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Szegedi Tudományegyetem Klebelsberg Kuno Könyvtár
M i n ő s í t ő : intézmény
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 2021
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Speciális dokumentumok és tartalmak - speciális metaadatszerkezetek
Muzeális tartalmak és kéziratok repozitálása a Szegedi Tudományegyetem Klebelsberg Kuno Könyvtárában
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : Speciális dokumentumok és tartalmak - speciális metaadatszerkezetek Muzeális tartalmak és kéziratok repozitálása a Szegedi Tudományegyetem Klebelsberg Kuno Könyvtárában Farkas Katalin Nagy Dóra NETWORKSHOP 2021. Dokumentumok, tartalmak, törvényi szabályozás SZTE Klebelsberg Könyvtár Régi Könyvek Tára és Kézirattár Muzeális dokumentumok - meghatározás: 22/2005. (VII. 18.) NKÖM rendelet a muzeális könyvtári dokumentumok kezelésével és nyilvántartásával kapcsolatos szabályokról - bibliográfiai leírás: Bibliográfiai leírás. Régi nyomtatványok Könyvtári és szakirodalmi tájékoztatási szabályzat 2009. KSZ/6 Varga András: Régi könyves ABC. Budapest, MTA KIK, 2018 Kézirattári dokumentumok és tartalmak - meghatározás: 27/2015. (V. 27.) EMMI rendelet a közlevéltárak és a nyilvános magánlevéltárak tevékenységével összefüggő szakmai követelményekről - bibliográfiai leírás: Berlász Jenő: Kéziratok katalogizálása. Budapest, OSZK 1958 Munkafolyamat 1. Dokumentumok, tartalmak projektek: SZTE Bőrklinika Poór Imre könyvtár (2006-2011, 248 db tétel); Kassa-projekt (2012-2013, 285 db tétel); 1956-os dokumentumok (2017, 197 db tétel) "szórvány" tartalmak: - kérésre digitalizált példányok (pl. könyvtárközi kölcsönzés) mennyiség és minőség: feldolgozva kb. 2000 hagyatéki anyag és kb. 250 muzeális dokumentum betöltésre vár kb. 1000 rekord - "vegyes" minőségű állományok Munkafolyamat 2. Digitalizálás technika: Zeutschel OS 12002 könyvszkenner állományvédelem: "kényes" dokumentumok digitalizálása különbség: a saját állomány és a „kölcsön” kapott dokumentumok között ( Kristó Gyula hagyatéka) jövő?: digitálisan született dokumentumok (Vadai István hagyaték) Miscellanea repozitórium SZTE Publicatio SZTE Doktori SZTE Egyetemi SZTE Diplomamunka SZTE Elektronikus Tananyag SZTE UnivHistoria SZTE Képtár és Médiatéka SZTE Miscellanea DélmagyArchív Tiszatáj Gyűjtőköre a legszélesebb a repozitóriumaink közül: a SZTE Klebelsberg Könyvtár muzeális dokumentumai és tudóshagyatékai valamint a Szegedi Tudományegyetemhez szorosan nem köthető, vegyes témájú és műfajú periodikák, könyvek, könyvfejezetek, cikkek kincsestára. Metadatstruktúra Dokumentumtípusonként könyv könyv része cikk, tanulmány, mű folyóirat hírlap kézirat kisnyomtatvány különlenyomat konferencia vagy workshop anyag Gyűjteményfelépítés Strukturált felépítés, kutatóbarát környezet Átjárhatóság Katalógus, repozitóriumok és külső adatbázisok közötti kapcsolat - katalógus-repozitórium: MARC 21 - 856 Klebelsberg Kunoné Botka Sarolta hagyaték - kapcsolódó URL-repozitórium-repozitórium: - egy repozitóriumon belül: Polner Ödön hagyaték - repozitóriumok között: Klebelsberg Kunoné hagyatéka SZTE Miscellanea, SZTE Képtár és Médiatéka - kapcsolódó URL-repozitórium-külső adatbázis, publikáció: Miscellanea Repozitórium: Kalmár László hagyaték; Neumann János Számítógép-tudományi Társaság Beindítóprogramok az M-3 géphez. Fidrich Ilona szakdolgozata alkalmazott matematikából az 1958/59 tanévben; Kalmár László: Matematikai logikai és számítógépes szakszótár Együttműködés Hagyatéki dokumentumok repozitálásának alapja az együttműködés könyvtáron belül: osztályok és könyvtárosok közötti együttműködés (Különgyűjteményi Osztály - Tartalomszolgáltató Osztály) kompetencia- és tudásmegosztás, közös nyelv, gyűjtemény- és repozitóriumismeret kutató - levéltáros/könyvtáros: Kalmár Éva Kalmár László hagyaték - Kína Szabó Máté - Neumann János Számítógép-tudományi Társaság Statisztika, felhasználás, disszemináció 1. Mérhető? Periférián lévő gyűjtemények? statisztika Beindítóprogramok az M-3 géphez. Fidrich Ilona szakdolgozata alkalmazott matematikából az 1958/59 tanévben - Kalmár László hagyaték Rayer, Pierre François Olive: P. Rayer's [...]theoretisch-practische Darstellung der Hautkrankheiten in drei Bänden Poór Imre hagyaték Statisztika, felhasználás, disszemináció 2. Disszemináció 1956-os plakátok és szórólapok (197) Köszönjük a figyelmet!
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Ilácsa Szabina: Webhelyek metaadatolási problémái
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : PowerPoint prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 12
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : Microsoft Office PowerPoint 2016
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : PDF dokumentum
O l d a l a k   s z á m a : 12
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : HTML dokumentum
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : HTML 5 verzió
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x433 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 72 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
M E G J E G Y Z É S 
Á l t a l á n o s   m e g j e g y z é s : Networkshop konferencia 2021
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna