D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : GKI_Digital_fenntarthatosag_2020_web_001resz.jpg
C Í M 
F ő c í m : Fenntarthatóság, környezetvédelem
B e s o r o l á s i   c í m : Fenntarthatóság, környezetvédelem
L É T R E H O Z Ó   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : létrehozó
T e s t ü l e t i   n é v : GKI Digital Kutató és Tanácsadó Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2021-03-19
E s e m é n y : elérhető
I d ő p o n t : 2020-09-08
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : Az infografika megjelenésének időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : infografika
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Infografika
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : GKI Digital Kutató és Tanácsadó Kft.
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : GKI Digital Kutató és Tanácsadó Kft.
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Környezetvédelem, természetvédelem
A l t é m a k ö r : Környezetvédelem általában
T é m a k ö r : Környezetvédelem, természetvédelem
A l t é m a k ö r : Hulladékgazdálkodás
T é m a k ö r : Környezetvédelem, természetvédelem
A l t é m a k ö r : Környezetbarát technológiák
T é m a k ö r : Számítástechnika, hálózatok
A l t é m a k ö r : Internet használat
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : környezetvédelem
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : szelektív szemétgyűjtés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : környezetbarát technológia
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : energiagazdálkodás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 2020
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Fenntarthatóság, környezetvédelem
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Évtizedünk egyik legmeghatározóbb "buzzwordje" kétségkívül a fenntarthatóság, de valójában mit értünk ezalatt és ami még fontosabb: mit gondolnak róla az emberek. Ennek a témakörnek, valamint a magyar online vásárlók ezzel kapcsolatos attitűdjeinek járt utána a GKI Digital 2020 júliusában lebonyolított online kérdőíves kutatása, amelyre 2417 darab válasz érkezett, és az így kapott adatok az online vásárló felnőtt lakosság 3,35 milliós sokaságra nézve reprezentatívnak tekinthetők. "
(Forrás: https://gkidigital.hu/2020/09/08/fenntarthatosag-kornyezetvedelem/)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Hogyan döntsünk felelősen nap mint nap?
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
R é s z e k   s z á m a : 5
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2999x1687 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 225 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna