D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : tenger1.jpg
C Í M 
F ő c í m : Tenger
B e s o r o l á s i   c í m : Tenger
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Gyémánt Út Buddhizmus logo
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Gyémánt Út Buddhista Közösség
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2010-02-11
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Buddhizmus
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Gyémánt Út Buddhista Közösség
M e g j e g y z é s : Káldi Rolandtól.
T É M A 
T é m a k ö r : Vallás, egyház
A l t é m a k ö r : Keleti vallások
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : tibeti buddhizmus
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : jelkép
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Gyémánt Út logo
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Gyémánt Út logo: A tűzkör embléma 1997 szerencsét ígérő februárjában született meg. A tűz a felébresztett együttérzésre utal. A Nap és a Hold szimbolizálják a női és a férfi energiákat, a teret és az örömöt, a tibeti Kha betű pedig Karmapát. Lopön Csecsu rinpocse döntése alapján a hold fehér, a nap sárga, a Kha pedig vörös színű. A bölcsességtűz lángnyelvei ugyanabba az irányba mutatnak,mint a női és férfi védelmezők szívközpontjának mozgása. Az elkövetkező évek feladataihoz és konfliktusaihoz szükségünk van az itt látható, kifelé irányuló jobbkanyar erőteljességére.
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Fantázia
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1000x1200 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Simon Jennifer