D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : hu_b1_10.737_3_ures_zsebbel_a_vilag_k_0105.jpg
C Í M 
F ő c í m : A Kaiber-szoros
B e s o r o l á s i   c í m : Kaiber-szoros
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Délázsia legfontosabb stratégiai pontja
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő 
S z e r e p : fordító
B e s o r o l á s i   n é v : Fodor
U t ó n é v : Erzsébet
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : ?-1932
S z e r e p : digitalizálta
B e s o r o l á s i   n é v : Lipták
U t ó n é v : Éva
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2024-01-31
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2017-11-17
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : könyvrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Üres zsebbel a világ körül
S O R O Z A T 
C í m : A világ körül
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Üres zsebbel a világ körül
S z e r z ő : Richard Halliburton ; ford. Fodor Erzsébet
M e g j e l e n é s : [Budapest] : Dante, [1931]
S o r o z a t : A világ körül
T í p u s : útleírás
T í p u s : könyv
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Külföldi országok, városok
T é m a k ö r : Néprajz, antropológia
A l t é m a k ö r : Más országok néprajza
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : természetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : tájkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : szoros
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : India
G e o N a m e s I d : 1269750
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Dél-Ázsia
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A Kaiber-szoros
Délázsia legfontosabb stratégiai pontja
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Kaiber-szoros ! - Ez egyike volt azoknak a céloknak, - Tadzs-zsal és Kashmirral egyetemben, - amelyek Keletre csábítottak engem, mikor Egyiptomban azon töprengtem, hogy most merre menjek. Mi várhat még szebb rám Ázsiában? Nincs talán még egyetlen hegyszoros az egész világon, amelynek ilyen történelmi múltja lenne, amelyet ennyire belengne rég elporladt hadseregek szelleme, amelyet ennyire átitatott volna a romantika, a háború, a vér. Beláthatatlan idők óta ez a szoros India kulcsa. Nagy Sándor és az ő görögjei, a Mogulok és győztes hadaik, az afgánok, a perzsák, az angolok, - a kopár hegyek e hasadékán át nyomultak be és húzódtak vissza megint. Harminc évszázadon át volt a Kaiber-szoros óriási világkereskedelem kapuja. Meghódítása jelentette birodalmak, sőt civilizációk kezdetét és bukását."
(Forrás: https://mek.oszk.hu/17500/17526/17526.pdf)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A Zogi-hágó
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2073x1252 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : kevéssé tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna