D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : hu_b1_10.737_3_ures_zsebbel_a_vilag_k_0097a.jpg
C Í M 
F ő c í m : Ladakhi asszony
B e s o r o l á s i   c í m : Ladakhi asszony
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Legfontosabb ruhadarabja a fejdísz, amely drágaköveivel a család egész vagyonát reprezentálja
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő 
S z e r e p : fordító
B e s o r o l á s i   n é v : Fodor
U t ó n é v : Erzsébet
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : ?-1932
S z e r e p : digitalizálta
B e s o r o l á s i   n é v : Lipták
U t ó n é v : Éva
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2024-01-31
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2017-11-17
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : könyvrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Üres zsebbel a világ körül
S O R O Z A T 
C í m : A világ körül
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Üres zsebbel a világ körül
S z e r z ő : Richard Halliburton ; ford. Fodor Erzsébet
M e g j e l e n é s : [Budapest] : Dante, [1931]
S o r o z a t : A világ körül
T í p u s : útleírás
T í p u s : könyv
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Külföldi országok, városok
T é m a k ö r : Néprajz, antropológia
A l t é m a k ö r : Más országok néprajza
T é m a k ö r : Család, társas kapcsolatok
A l t é m a k ö r : Nők, feminizmus
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó :
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : dísz
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : vagyon
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Ladakh
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : India
G e o N a m e s I d : 1269750
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Ladakhi asszony.
Legfontosabb ruhadarabja a fejdísz, amely drágaköveivel a család egész vagyonát reprezentálja.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Az asszony túltengő ékszerállományából ítélve, ezek az átlagosnál gazdagabb emberek lehettek, ön agysáca ugyanis valóságos kétlábon járó ékszerkirakat volt. Több méter hosszú, tarka gyöngysorain és a barbár gyűrűk és karkötők szokott terhén kívül, a legtnüvészibb türkizekkel kirakott fejdíszt viselte, amit életemben láttam. Ez a nélkülözhetetlen és mellőzhetetlen fejdísz ugyanis a ladakhi asszony megjelenésének legfontosabb alkatrésze. "
(Forrás: https://mek.oszk.hu/17500/17526/17526.pdf)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : "Többférjű" család Ladakh-ban : Négy férj, egy feleség. Elől a gyermekek
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 991x1247 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : kevéssé tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna