D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 621_740_pix_Oldal_56_kep_0001a.jpg
C Í M 
F ő c í m : A XVI. Nemzetközi Orvosi Kongresszus elnöksége
B e s o r o l á s i   c í m : 16. Nemzetközi Orvosi Kongresszus elnöksége
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Dr. Müller Kálmán, a kongresszus elnöke
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2017-03-20
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 56. évf. 35. sz. (1909. augusztus 29.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Orvostudomány, állatorvostan
A l t é m a k ö r : Belgyógyászat
T é m a k ö r : Orvostudomány, állatorvostan
A l t é m a k ö r : Tudománytörténet
T é m a k ö r : Orvostudomány, állatorvostan
A l t é m a k ö r : Nőgyógyászat
T é m a k ö r : Pedagógia, nevelés
A l t é m a k ö r : Tudománytörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Müller Kálmán (1849-1926)
V I A F I d : 84821900
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : orvos
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : értelmiség
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : tanár
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : igazgató
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : belgyógyász
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : szülész
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : sebész
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19-20. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A XVI. Nemzetközi Orvosi Kongresszus elnöksége.
Dr. Müller Kálmán, a kongresszus elnöke.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Szentgyörgyi Müller Kálmán, teljes nevén: Müller Kálmán Fülöp József Bernát (Pest, 1849. március 8. - Budapest, 1926. november 4.) orvos-sebészdoktor, szülészmester, belgyógyász, egészségügyi szervező, egyetemi tanár, főrend, a budapesti Szent Rókus-kórház igazgatója.
Orvosi tanulmányait Pesten és Bécsben végezte, és ez utóbbi helyen nyerte orvos-sebészi és szülészi okleveleit. Ezután egy ideig Bamberger tanár klinikáján részint mint gyakornok, részint mint helyettes segédorvos és tanársegéd volt alkalmazásban. 1873-ban saját költségén külföldi tanulmányútra ment és különösen a párizsi és berlini egyetemet látogatta. 1874-ben Budapesten mint gyakorló orvos telepedett le. 1874-75-ben a hasbetegségek kór- és gyógytanából magántanári képesítést nyert. 1876. május 15-én nősült Budapesten. 1881-ben a barakkórház napidíjas főorvosa lett, 1882-ben pedig a Szent Rókus-kórházban ideiglenes főorvos. Az 1884-85. iskolai évben a rendkívüli tanári címet és jelleget nyerte. 1885-ben a közoktatásügyi miniszter által az egyetem bölcseleti karán és a műegyetemen az egészségtan tanításával bizatott meg, az előbbi helyen 1890-ig adott elő, az utóbbin még ma is tartja előadásait. 1887-ben a Szent Rókus-kórház igazgatójává neveztetett ki. Alelnöke volt a közegészségügyi tanácsnak, tagja az igazságügyi tanácsnak, alelnöke a budapesti gyakorló-orvosok segítő egyesületének, elnöke az országos balneologiai egyesület orvosi szakosztályának, alelnöke a tiszti orvosi vizsgák országos bizottságának, tagja nagyszámú bel- és külföldi tudományos társulatnak és több érdemrend tulajdonosa. 1896-ban a miniszteri tanácsosi címmel tüntették ki. Előadásait a hasbetegség kór- és gyógytanából a Rókus-kórház hasbeteg-osztályán tartotta. Elhunyt 1926. november 4-én, örök nyugalomra helyezték 1926. november 7-én a Kerepesi úti temetőben.
(Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A főrendiház új tagjai : Müller Kálmán
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 669x896 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 299 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna