D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 0601-0720_pix_Oldal_17_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Az 1877-iki török parlament első ülése
B e s o r o l á s i   c í m : 1877-iki török parlament első ülése
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Egykorú rajz után
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2017-01-31
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 55. évf. 31. sz. (1908. augusztus 2.)
T e c h n i k a : metszet
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Kormányzat, parlament
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Európai országok történelme
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : belső épületrész
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : palota
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : minisztérium
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : országgyűlés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : államjog
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : törvényhozó hatalom
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kamara
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : terem
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Abdul-Hamid (Oszmán Birodalom: szultán), II. (1842-1918)
V I A F I d : 9880442
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Konstantinápoly
G e o N a m e s I d : 745044
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Törökország
G e o N a m e s I d : 298795
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1877
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Az 1877-iki török parlament első ülése.
Egykorú metszet után.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Az uj alkotmány rendeletéből, melylyel Abdul Hamid szultán a török nemzetet a múlt év utolsó havában megajándékozta, f. évi márczius 19-kén ült össze a legelső török országgyűlés Konstantinápolyban. Az uj törvényhozó testület, mint Európa többi alkotmányos államaiban, két kamarából áll: a képviselőházból, melyet általános szavazatjoggal választott követek alkotnak, minden 100,000 lakóra egy követ jutván és az államtanácsból (felsőház), melyet a szultán által kinevezett tanácstagok képeznek. A tagoknak teljes véleményszabadság és szavazatjog van biztosítva, s bár a szultán fenntartá a maga részére azt a jogot, mely szerint a véleménye szerint káros és veszélyes törvényjavaslatokat visszadobhassa és a tanácsnak jogában áll minden "alkotmányellenes" törekvés ellen tiltakozni, a törvényjavaslatok kezdeményezésének és tervezésének joga mégis egyenesen és kizárólag a követek kamaráját, illetőleg a minisztériumot illeti. A török országgyűlést az említett napon személyesen nyitotta meg a szultán egy hosszú beszéddel a Dolma-Bagdzse palota nagy termében, s a következő napon a követek már rendes ülést tartottak, egyelőre csak a kereskedelmi minisztérium egyik termében, melyet e czélra engedtek át, addig, míg a parlament számára egészen külön megfelelő helyiségről gondoskodhatnak. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1877. április 22.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A török képviselőház első ülése
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A török parlament megnyitása a Dolma-Bagdzse palota nagy tróntermében : 1877. márczius 19-én
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2312x1364 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 299 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna