D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 473_592_pix_Page_31_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : A Palazzetto Venezia Rómában
B e s o r o l á s i   c í m : Palazzetto Venezia Rómában
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Gyenes Lajos rajza
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : rajzoló
B e s o r o l á s i   n é v : Gyenes
U t ó n é v : Lajos
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1888-1944
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2016-11-21
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : épület
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 54. évf. 27. sz. (1907. julius 7.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Építőművészet
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Épületek
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Külföldi országok, városok
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : épületkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : palota
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Róma
G e o N a m e s I d : 3169070
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Olaszország
G e o N a m e s I d : 3175395
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A Palazzetto Venezia Rómában
Gyenes Lajos rajza.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : II. Pál pápa építtette magá­nak ezt az ódon Palazzo Veneziát, még akkor, mikor Pietro Barbo volt a neve, és bíborosnak nevezte ki nagybátyja IV. Jenő pápa.(1464-65.) Akkor Palazzo S. Marco volt a neve e palotának. Gyönyörű, hatalmas épület, várkastélyszerű erődítéssel, kiugró felső emelettel és lőrés-szerű felső párkányzattal, a mely mint gigászi csipkedísz futja körül az egész palotát. Hatalmas arányai, nemes, tiszta vonalai még most is valóságos kútforrások az építőművészek szemé­ben. Hogy ki volt a tulajdonképeni építője, arról még most is viták folynak. Majano - a kit Vasari annak tart - sohasem dolgozott Rómában és így valószínűleg Bernichnek van igaza, a ki Battista Albertit, vagy Jacopo Pitrasante-t mondja a Palazzo Vanezia építőjének.
A Palazzetto Venezia-t, a mely előbbinek hatalmas balszárnya, később építették hozzá (1464-65.), a mikor Barbo bíboros már II. Pál pápa volt.
1564-ben IV. Pius pápa az akkor híres, erős velenczei köztársaságnak ajándékozza. Akkor lett aztán a Palazzo S. Marcóból, eddigi nevéből, Palazzo Venezia. A palota balszárnyában, a Palazzettóban Velencze pápai nagykövetsége és a czímzetes bíborosai rezideálnak. Utoljára 1801-ben Flanzini költözik bele. Velencze tulajdonában is marad ezután a palota, rövid megszakítással, egész 1814-ig, a mikor Ausztria-Magyarország birtokába száll az is, mint Velencze birtokosáéba.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1907. julius 7.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Az ó palota Florenczben : (Palazzo vecchio.)
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1049x687 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna