D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 473_592_pix_Page_16_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Az Erzsébet királyné emlékére emelt Örök imádás temploma az Üllői-úton
B e s o r o l á s i   c í m : Erzsébet királyné emlékére emelt Örök imádás temploma az Üllői-úton
A L K O T Ó 
S z e r e p : építész
B e s o r o l á s i   n é v : Aigner
U t ó n é v : Sándor
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
1854-1912
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2016-11-17
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : épület
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 54. évf. 25. sz. (1907. junius 23.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Építőművészet
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Épületek
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Magyarországi látnivalók
T é m a k ö r : Vallás, egyház
A l t é m a k ö r : Keresztény vallások
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : épületkép
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : templom
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : egyházi épület
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Budapest
 M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Az Erzsébet királyné emlékére emelt Örök imádás temploma az Üllői-úton.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Az országos gyűjtés eredményeként 1904-ben kezdték el az országban a második, Erzsébet királyné emlékének szentelendő templom építkezését (egy hónappal előbb rakták le Edelényben az első alapkövét). Ferenc József király jelenlétében Samassa József egri érsek tette le a templom alapkövét. Az épületegyüttest 1908-ban szentelte fel Kohl Medárd püspök.
A templom homlokzata és tornya faragott sóskúti mészkőből épült. A bejárat felett egy domborműben titulusa, az Oltáriszentség kifaragott képe látható két adoráló angyallal. E fölött a kórust is megvilágító szépen megmunkált rozettát helyeztek el. A bejárat két oldalán díszes szoborfülkékben Ferenc József és Erzsébet királyné védőszentjei láthatók: Assisi Szent Ferenc szerzetesruhában és Árpád-házi Szent Erzsébet legendás rózsáival. A homlokzaton a bejárat felett húsz méter magasságban egy körgaléria húzódik, itt kezdődik a harangház, ahol valamikor négy harang is lakott. A galéria sarkai alól négy harangtorony indul ki. Az előcsarnok két oldalán egy-egy nagyméretű kápolna van, előttük vasrács húzódik. A jobb oldaliban volt Erzsébet királyné szobra, ez a háborúban elpusztult. A kápolna művészi felépítésű oltárának kegyképe a mindenkor Segítő Szűzanya, előtte egy márványlap alatti kriptában nyugszik a templomépíttető szentéletű Kánter Károly valamint őrgróf Pallavicini Edéné és családja. A bal oldali oltárfülke a Szent Kereszt kápolna.
A 9 méter magas főoltár Ferenc József ajándéka, pusicei karszti márványból készült. A tabernákulum felett négy méter magasságban baldachin alatt az Oltáriszentséget helyezték el, e fölött pedig gótikus torony tetején a kereszt. Az oltárépítmény két oldalán nemesen faragott imádkozó angyalok állnak, kissé lejjebb Trinchieri szobrász két éneklő és két zenélő angyala. ...
(Forrás: http://orokimadas.hu/tortenet)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Örökimádás-templom
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 969x1469 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna