D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 673_772_pix_Oldal_16_Kep_0001c.jpg
C Í M 
F ő c í m : A főrendiház új tagjai
B e s o r o l á s i   c í m : Főrendiház új tagjai
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Miklós Ödön
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Forche
U t ó n é v : Roman
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
S o r s z á m : 2
B e s o r o l á s i   n é v : Gálfy
U t ó n é v : István
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2016-08-29
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 53. évf. 43. sz. (1906. október 28.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Politikatörténet
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Államigazgatás általában
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1868-1918
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : portré
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : országgyűlési képviselő
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Miklós Ödön (1856-1923)
V I A F I d : 121478594
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : politikus
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : államtitkár
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A főrendiház új tagjai
Miklós Ödön.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Miklós Ödön a Borsodmegyében nagy idők óta előkelő szerepet játszó Miklósvári Miklós-család sarja 1857-ben született Finkán. Nagyapja a szabadságharcz idejében hires borsodi alispán atyja, Miklós Gyula, az edelényi kerületnek több izben országgyűlési képviselője, ez időszerint borászati országos kormánybiztos.
Miklós Ödön középiskolai tanulmányait Miskolczon, majd Budapesten és Bécsben végezte, mindenütt kitüntetéssel. Középiskolai tanulmányai után a budapesti Józsefműegyetem hallgatója lett és kiváló sikerrel végezte tekhnikai tanulmányait, s e pályája folyamán többféle kitüntetésben részesült.
Műegyetemi tanulmányai végzése után 1878-ban elöljárói fölhívták rá Trefort Ágost akkori kultuszminiszter figyelmét, a ki aztán a kiváló tehetségű fiatal embert kiküldte Parisba az ez évi franczia világkiállítás tanulmányozására.
Alig, hogy visszakerült a külföldről, s fényes sikerrel megszerezte a mérnöki oklevelet, a csak épen pályavégzett, alig 22 éves ifjút újabb kitüntetés érte: előbbi tanulmányújának sikere után a kormány kiküldte az Egyesült - Államokba, hogy tanulmányozza az amerikai gabona-elevátorok intézményét.
Amerikai tanulmányainak idehaza nem sokára nagy hasznát láttuk 1880-ban, midőn a budapest-zimonyi vasút előmunkálataiban mint állami alkalmazott vett részt, Budapest főváros tanácsa pedig meghívta Miklóst a ma fennálló gabona-elevátor építéséhez műszaki felügyelőül. Az elevátor építésének befejezése után, 1884-ben, kiváló érdemeinek elismeréséül ő felsége a koronás arany érdemkereszttel tüntette ki.
1884-ben a világhírű amerikai Fairbank-czég magyarországi vállalatának igazgatója és társtulajdonosa lett s neki köszönhető, hogy ez a mérleg- és gépgyártársaság annyira virágzó, közhasznú vállalattá nőtte ki magát. 1885-ben Miklóst bízták meg az országos kiállítás nemzetközi osztályának szervezésével s ez osztály magyar és német nyelvű katalógusának szerkesztésével. Ugyanakkor előadója volt az országos jury-tanácsnak és alelnöke a nemzetközi osztálynak. Nem kevésbbé tevékeny részt vett később a bécsi gazdasági kiállítás rendezésében is.
Állandó munkása volt több napilapnak, a melyeknek hasábjain czikkeivel nem egy fontos eszmét segített tisztázni és megvalósítani. Eveken át állandó munkatársa volt több angol és amerikai gazdasági és műszaki közlönynek, alkalmat szolgáltatva a külföldi szakértőknek, hogy a mi gazdasági állapotainkkal megismerkedjenek. ...
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1893. április 30.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Miklós Ödön
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 788x1004 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 299 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna