D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 569_668_pix_Oldal_49_Kep_0003.jpg
C Í M 
F ő c í m : A Yellowstone-park gejzirjei
B e s o r o l á s i   c í m : Yellowstone-park gejzirjei
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Halfőzés a forró vizzel telt kráter-nyilásban
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2016-05-27
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi újság
M e g j e l e n é s : 52. évf. 40. sz. (1905. október 1.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Amerikai országok történelme
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Külföldi országok, városok
T é m a k ö r : Földtudományok, földrajz
A l t é m a k ö r : Természeti földrajz
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : nemzeti park
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : gejzír
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Amerikai Egyesült Államok
 M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A Yellowstone-park gejzirjei
Halfőzés a forró vizzel telt kráter-nyilásban.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A művelt világ egyik legszebb s természeti csodákban leggazdagabb területe az Egyesült-Államok hí­res szép nagy Yellowstone-Parkja, a mely a nagy köztársaság legczivilizáltabb s leggazdagabb vidékeinek közvetlen közelében, a Sziklás-hegységben (Rocky Mountans) fekszik s 160 négyszögmérföldre terjed ki. A talaj vulkanikus, fensikjain tömérdek melegforrás - több mint 7000 - van rajta, sistergő gőz és gázkiömlések, fortyogó iszaphullámok, tiszta, meleg vízzel telt kerek medenczék. A működésben levő gejzírek - vizüket szökőkútként magasra lövellő melegforrások - száma 30-nál is több.
A Yellowstone-Park gejzírjei lövellik legmagasabbra vizüket minden egyéb vidékéi közt, olyan is akad közöttük, mely 96 méter magasra szökik. A víz felszökése különböző időközökben történik, néha óránkint, naponkint, hetenkint, havonkint, de még ugyanazon gejzír felszökési időköze sem mindig egyforma. A víz felszökése földalatti dörgéssel kezdődik, aztán a víz a medencze tetejéig emelkedik, forr és bugyog, míg végre gőzfelhőbe burkoltan hirtelen a levegőbe emelkedik a hatalmas vízoszlop. Némelyik gejzír torkolatában a visszahulló vizben levő szerves anyagokból sziklaszerű halmazok rakódnak le, - érdekes ezek között a Magányos Csillag (Lőne Star) nevű gejzír torkolata a Yellowstone Parkban. Ugyanitt vannak a folyó medréből kiemelkedő kráterek, egykori vulkánok maradványai, melyekben állandóan forró víz bugyborékol. A kirándulók kedves mulatsága azután, hogy a folyó tiszta s kivált pisztrángban gazdag vizében halat fognak s ezt aztán a kráter-torok forró vizében főzik meg.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1905. október 1.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A Yellowstone-park gejzirjei : Egy gejzir nyilása, a meleg vizből lerakódott kőtömeggel
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Toronygeysir a Yellowstone-parkban
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1039x1376 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 299 DPI
S z í n : fekete-fehér
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna