D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 569_668_pix_Oldal_04_Kep_0002.jpg
C Í M 
F ő c í m : Kerti munkások a székesfejérvári javító-intézetben
B e s o r o l á s i   c í m : Kerti munkások a székesfejérvári javító-intézetben
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2016-05-23
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 52. évf. 36. sz. (1905. szeptember 3.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Jogtudomány, bűnözés
A l t é m a k ö r : Büntetésvégrehajtás
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : jelenetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : börtön
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : fegyház
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : büntetés-végrehajtó intézet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Székesfehérvár
G e o N a m e s I d : 3044774
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Kerti munkások a székesfejérvári javító-intézetben.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : 1704-ből származó iratok arról tanúskodnak, hogy Székesfehérvár már akkor rendelkezett olyan katonai épülettel, melyet börtön céljára használtak. Ez az akkori város főterén - a Városház téren - helyezkedett el. A város lakói ezt a létesítmény úgy nevezték, hogy "török jégverem", itt azok nyertek elhelyezést, akik valamilyen formában vétettek a törvény ellen. Ugyanakkor a Megyeháza alagsorában szintén találunk ebben az időben zárkákat, melybe a megye közigazgatási területén élők és bűncselekményt elkövetők kerültek. A piac terjeszkedése, illetve a város rendezési terve miatt 1753-tól többször felmerült a "török jégverem" lebontása. Erre 1760-ban került sor. Ezzel egy időben tatarozták és felújították a Megyeháza alagsorában lévő börtönt. A város és környéke létszámának növekedése és a börtön szűkös befogadóképessége azonban felvetette egy új börtön építésének szükségességét. A város tanácsa végül 1884-ben elfogadta az új törvényház és fogház építésének terveit. Az 1900-as esztendő nyarán a város egyik legszebb terének, a Zichy ligetnek sarkán került sor a fogház alapkövének letételre. Az épület terveit Say Ferenc mérnök készítette. (Az ő tervei alapján épült már akkor a város két jelentősebb épülete, a Szent György Kórház és a Császári Királyi 67. Gyalogezred, valamint a 10. Huszárezred laktanyái.) Az új börtönépületet 1902. október 20-án egész napos ünnepség keretében adták át rendeltetésének.
A fogház épülete szervesen kapcsolódott a törvényszék épületéhez, és annak irányítása és felügyelete alatt működött 1945-ig. Az átadást követően pontos létszám nincs a fogház befogadóképességéről. Korabeli adatok tanúsága szerint a törvényszék börtönében 1906 júniusában 45 elítélt számára volt hely. A legelső, 1909-ből származó Kataszteri Törzsív utal arra, hogy a fogházban összesen 48 zárka található, mely magánzárka és társas cella néven volt nyilvántartva. 1912-ben a zárkák számát 59-re bővítették.
A II. világháborút követően külső munkahelyeken, illetve a börtön épületében is végeztek a fogvatartottak különböző munkákat (kosárfonás, tollfosztás, fonalcsévézés, ágynemű-, és munkaruhavarrás, orvosi fecskendő szerelés, gyógyszeres kupak készítés, diótörés).
(Forrás: http://bv.gov.hu/kozep-dunantuli-szekesfehervari-objektum)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Fejér Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1593x1124 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 299 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna