D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 473_568_pix_Oldal_40_Kep_0002.jpg
C Í M 
F ő c í m : Óriás fák a Margit-szigeten
B e s o r o l á s i   c í m : Óriás fák a Margit-szigeten
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Gúla-akácz
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2016-05-20
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 52. évf. 35. sz. (1905. augusztus 27.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Biológia, etológia
A l t é m a k ö r : Növénytan
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Magyarországi látnivalók
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : természetkép
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : fa
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : akác
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Margit-sziget
 M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Magyarország
 M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 19. sz.
 M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Óriás fák a Margit-szigeten
Gúla-akácz
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A gúla-alakú díszfák közül pompás példányokká fejlődtek a gúlaeperfa, a pyramisakácz és az őket túlszárnyaló jegenyenyárfák. Ezek között van a sziget egyik legmagasabb fája, egy 41 méteres nyárfa. A hazai fák közül tekintélyes nagyságot ért el a mezei szil (Ulmus), a szigetnek egyik legérdekesebb fája, a mely az idén halt el. Törzse 450 méter kerületű és 27 méter magas. Erről szakemberek azt tartják, hogy legalább 500-600 éves volt. Ha az öszszel levágják, meg fogják számlálni az évgyűrűit és így pontosan megtudják az életkorát. A nyárfák között a fekete nyárfának hasonló törzskerület mellett 270 méter vastag ágai vannak és 37-38 méter magasak. Egy-egy ilyen fa koronájának átmérője 25 méter. A kanadai nyárfák (Populus Canadensis) a sziget legnagyobb faóriásai közé tartoznak, van olyan, a melyik törzsének a kerülete 720-740 méter és magassága 33-37 méter. Van egy, a melynek koronája négy ágra oszlik, és mindegyik ág 2-3 méter kerülettel bir.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1905. augusztus 27.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Dörre Tivadar: Képek a Margitszigetről
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1096x1283 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna