D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 130.jpg
 B é l y e g k é p : http://dka.oszk.hu/069200/069247/130_kiskep.jpg
C Í M 
F ő c í m : Vasárnap
B e s o r o l á s i   c í m : Vasárnap
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Festmények (XVIII.) - Híres illusztrátorok
M i n ő s í t ő : összefoglaló cím
A L K O T Ó 
S z e r e p : festő
B e s o r o l á s i   n é v : Lesznai
U t ó n é v : Anna
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1885-1966
V I A F I d : 57099999
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-10-12
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2012-01-23
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : bélyeg
A   t í p u s   n e v e : festmény
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
M e g j e l e n é s : Budapest : Magyar Posta, 1981
S o r o z a t : 1981. Festmények (XVIII.) - Híres illusztrátorok
T e c h n i k a : ofszetnyomat, fésűsfogazat
T í p u s : bélyeg
C í m : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
S z e r z ő : [szerkesztő] Hevesi Erzsébet, Vermes Anna
M e g j e l e n é s : [Budapest] : [Szerk.], [2012]
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
M e g j e g y z é s : A Magyar Posta Zrt. engedélyével.
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Magyar Posta Zrt.
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Jogvédett.
T É M A 
T é m a k ö r : Szolgáltatóipar, belkereskedelem
A l t é m a k ö r : Postai szolgáltatások
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Művészettörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : bélyeg
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : postabélyeg
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : életkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : festmény
M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1981
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1982
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : 1981. FESTMÉNYEK (XVIII.) - HÍRES ILLUSZTRÁTOROK
N. Rockwell (1894-1978) illusztrációi (3489-92) és Lesznai Anna (1885- 1966) festményei (3493-95) 20-as ívekben nyomva.
Ofszetny. 11 1/2:12 F. fog.
Névérték: 6,- Ft
Á 1981. dec. 29.-1982. dec. 31.
P 250 000 fog. 6 000
3495 3530 6 Ft Vasárnap 100,- 70,-
(Forrás: Magyar Posta- és Illetékbélyeg Katalógus)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Lesznai Anna magyar költő, íro, festő, grafikus és iparművész. Eredeti neve Moscovitz Amália. Az I. világháború előtti magyar szellemi élet egyik legszínesebb alakja. A Nyugat köréhez tartozott ő is és baráti körének egy része is. Egyike az elsőknek akik un. szabadverset írtak. Gyöngéd hangulatú, mély érzelmű lírikus, akinek egyéni hangú meséi és bájos meseillusztrációi hoztak számára elismerést. Saját meséihez készített illusztrációiban zárt mesevilágot ábrázolt, amelyet dekorativitás, elbeszélőkedv és fantázia jellemzett. Ilyen volt pl. A kis kék pillangó utazása, Mese a bútorokról és a kis fiúról. Festőként, grafikusként is értékeset alkotott. Festményeit expresszionista vonások jellemzik A magyar népművészet elemeit felhasználó dekoratív, szecessziós stílű textiliával is nagy feltünést keltett. Főként a mezőkövesdi hímzés technikája hatott rá. Néhány első kiadású Ady Endre, Balázs Béla köteteinek, Bartók Béla partitúrájának címlapterve is az ő nevéhez fűződik. 1909-ben hímzéseivel és hímzésterveivel szerepelt a Nyolcak budapesti bemutatkozó kiállításán, majd 1911-ben vendégként újra a Nyolcakkal szerepelt a Nemzeti Szalonban. Önálló kiállítása 1932-ben volt Budapesten. Önéletrajzi regénye Kezdetben volt a kert címmel 1966-ban jelent meg. Az Édenkert, Eltévedt litániák, Köd előttem, köd utánam című verseskötetei is ismertek. 1939-ben elhagyni kényszerült Európát és Amerikában telepedett le. (Larousse 1992.2k.683 0.,Műv.L.1967.3k.80o., MNL.12k.63 o.) (Forrás: Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye (Január) http://mek.oszk.hu/10200/10292/)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Varga József: Lesznai Anna (Moscovitz Amália)
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 801x1038 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 600 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn