D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 128.jpg
 B é l y e g k é p : http://dka.oszk.hu/069200/069245/128_kiskep.jpg
C Í M 
F ő c í m : Bajza József
B e s o r o l á s i   c í m : Bajza József
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Jeles magyarok (III.)
M i n ő s í t ő : összefoglaló cím
A L K O T Ó 
S z e r e p : tervező
B e s o r o l á s i   n é v : Kass
U t ó n é v : János
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1927-2010
V I A F I d : 107595371
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-10-14
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2012-01-23
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : bélyeg
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
M e g j e l e n é s : Budapest : Magyar Posta, 2004
S o r o z a t : 2004. Jeles magyarok (III.)
T e c h n i k a : ofszetnyomat, fésűsfogazat
T í p u s : bélyeg
C í m : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
S z e r z ő : [szerkesztő] Hevesi Erzsébet, Vermes Anna
M e g j e l e n é s : [Budapest] : [Szerk.], [2012]
T í p u s : bélyeggyűjtemény
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
M e g j e g y z é s : A Magyar Posta Zrt. engedélyével.
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Magyar Posta Zrt.
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Jogvédett.
T É M A 
T é m a k ö r : Szolgáltatóipar, belkereskedelem
A l t é m a k ö r : Postai szolgáltatások
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Irodalomtörténet, irodalomtudomány
A l t é m a k ö r : Magyar irodalom története
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : bélyeg
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : postabélyeg
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : portré
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : költő
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kritikus
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Bajza József (1804-1858)
V I A F I d : 19696899
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 2004
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 2005
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : 2006
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : 2004. JELES MAGYAROK (III.)
450 éve született Balassi Bálint (1554-1594), 200 éve született Bajza József (1804-1858), 300 éve született Segner János András (1704- 1777).
50-es ívekben nyomva, egy íven 10 vonalkód.
Ofszetny. 13 1/4 : 13 F. fog.
T.: Kass János
Névérték: 44,- Ft
Á 2004. febr. 4.-2006. dec. 31.
P 200 000 fog.
4722 4822 44 Ft Bajza József 100,- 90,-
(Forrás: Magyar Posta- és Illetékbélyeg Katalógus)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Bajza József magyar publicista, költő, kritikus. Jogi tanulmányokat Pozsonyban folytatott, ügyvédi vizsgát is tett, de 1929-től Pesten élt és itt szerkesztette a kor legbefolyásosabb irodalmi folyóiratait, Kisfaludy Károly halála után az Aurórát, majd az Atheneumot. Első igazgatója volt 1837-től a megnyílt Pesti Magyar Színháznak. 1847-ben az Ellenzéki Kör Ellenőr című politikai zsebkönyvét szerkesztette, melyet csak a cenzúra megkerülésével külföldön lehetett kiadni. A szabadságharc idején a Kossuth Hirapját szerkesztette. A világosi fegyverletétel után - sógorával - Vörösmarty Mihállyal bujdosott. A megpróbáltatások évei felőrölték idegrendszerét, elméje elborult. Utolsó éveit súlyos betegen és szegénységben élte le. Költőként melankóliára hajló verseit a politikai indíttatású, a reformkor eszmeiségél tükröző versei követték, mint pl. az Apotheozis, Ébresztő, Fohászkodás, stb. Angol, francia, német héber, kazah, román stb. nyelvű antológiákban 43 fordítás ismert verseiből. Éleslátású, elvhű, jó felkészültségű kritikus volt. Kritikái közül polemikus színibírálatai emelkednek ki. Odaadó harcosa volt a magyar színház ügyének is. A Magyar Tudományos Akadémia tagja volt. (Világir. Kisencikl. 1k.94 o., MNL.3k.30 o.)(Forrás: Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye (Január) http://mek.oszk.hu/10200/10292/)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Barabás Miklós: Bajza József
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 849x976 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 600 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn