D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 086.jpg
 B é l y e g k é p : http://dka.oszk.hu/069200/069203/086_kiskep.jpg
C Í M 
F ő c í m : Szerb Antal
B e s o r o l á s i   c í m : Szerb Antal
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Irodalmunk nagyjai (I.)
M i n ő s í t ő : összefoglaló cím
A L K O T Ó 
S z e r e p : tervező
B e s o r o l á s i   n é v : Pásztor
U t ó n é v : Gábor
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
1933-2012
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-10-13
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2012-01-23
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : bélyeg
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
M e g j e l e n é s : Budapest : Magyar Posta, 1993
S o r o z a t : 1993. Irodalmunk nagyjai (I.)
T e c h n i k a : ofszetnyomat, fésűsfogazat
T í p u s : bélyeg
C í m : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
S z e r z ő : [szerkesztő] Hevesi Erzsébet, Vermes Anna
M e g j e l e n é s : [Budapest] : [Szerk.], [2012]
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
M e g j e g y z é s : A Magyar Posta Zrt. engedélyével.
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Magyar Posta Zrt.
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Jogvédett.
T É M A 
T é m a k ö r : Szolgáltatóipar, belkereskedelem
A l t é m a k ö r : Postai szolgáltatások
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Irodalomtörténet, irodalomtudomány
A l t é m a k ö r : Magyar irodalom története
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : bélyeg
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : postabélyeg
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : portré
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : író
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : irodalomtörténész
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Szerb Antal (1901-1945)
 M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1993-1995
 M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Magyarország
 M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : 1993. IRODALMUNK NAGYJAI (I.)
50-es ívekben nyomva.
Ofszetny. 12 F. fog.
T.: Pásztor Gábor
Névérték: 17,- Ft.
Á 1993. aug. 23.-1995. dec. 31.
P 800 000 fog.
4210 4258 17 Ft Szerb Antal (1901-1945) 90,- 100,-
(Forrás: Magyar Posta- és Illetékbélyeg Katalógus)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Szerb Antal magyar irodalomtörténész, regény- és színműíró. 1924-ben végzett a budapesti egyetem magyar-német-angol szakán. Első versei és novellái a Nyugatban jelentek meg 1921-ben. 1925-29 között pedagógusként dolgozott, majd ösztöndíjasként Londonba került. 1932-ben elnyerte a Magyar Helikon szerkesztősége magyar irodalomtörténet írására meghirdetett pályázatát a Magyar irodalomtörténet című munkájával. 1937-től a szegedi egyetem magántanára volt, és a Magyar Rádióban irodalmi előadásokat tartott. 1941-től - zsidó származása miatt - erre már nem volt lehetősége. 1942-ben Magyar irodalomtörténetét is betiltották. Korábbi években írt regénye pl. A Pendragon legenda, melyben a kísértethistória összefonódik a rózsakeresztesek misztikus történetével. Hétköznapok és csodák című műve regénytörténeti áttekintő. A királyné nyaklánca esszé-regénye a francia forradalom előtti társadalmi, politikai rendet idézi. A világirodalom történetének befejezése és a Száz vers című antológiájának szerkesztése idején többször behívták munkaszolgálatra. Egyéniségének leginkább megfelelő kifejezési formát a művészeti esszében alkotta. Kritikusi és esszéírói működése a magyar irodalom kiemelkedő teljesítménye. Összefoglaló irodalomtörténeti munkái a világirodalomban is egyedülállónak mondhatók. Alkotói magatartását a tudós és a művész együttes jelenléte határozta meg, miszerint a tudományt a szépirodalomhoz, a regényt az esszéhez közelítette. A polgári humanizmus álláspontjáról hirdette a művészet elkötelezettségét, a magyar és az európai irodalom egységét. A kétkötetes Magyar irodalomtörténeti munkája 15 kiadást ért már meg. 1944 novemberében elhurcolták, kínzások és nélkülözések közepette vetettek véget életének a balfi táborban. (Világir.Kisencikl.1976.2k.384 o., MNL.16k.693 o.) (Forrás: Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye (Január) http://mek.oszk.hu/10200/10292/)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Varga József: Szerb Antal
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 733x853 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 600 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn