D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 055.jpg
 B é l y e g k é p : http://dka.oszk.hu/069100/069172/055_kiskep.jpg
C Í M 
F ő c í m : Mikszáth Kálmán
B e s o r o l á s i   c í m : Mikszáth Kálmán
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Irodalmunk nagyjai (III.)
M i n ő s í t ő : összefoglaló cím
A L K O T Ó 
S z e r e p : tervező
B e s o r o l á s i   n é v : Pásztor
U t ó n é v : Gábor
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
1933-2012
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-10-16
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2012-01-23
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : bélyeg
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
M e g j e l e n é s : Budapest : Magyar Posta, 1997
S o r o z a t : 1997. Irodalmunk nagyjai (III.)
T e c h n i k a : ofszetnyomat, fésűsfogazat
T í p u s : bélyeg
C í m : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
S z e r z ő : [szerkesztő] Hevesi Erzsébet, Vermes Anna
M e g j e l e n é s : [Budapest] : [Szerk.], [2012]
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
M e g j e g y z é s : A Magyar Posta Zrt. engedélyével.
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Magyar Posta Zrt.
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Jogvédett.
T É M A 
T é m a k ö r : Szolgáltatóipar, belkereskedelem
A l t é m a k ö r : Postai szolgáltatások
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Irodalomtörténet, irodalomtudomány
A l t é m a k ö r : Magyar irodalom története
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : bélyeg
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : postabélyeg
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : portré
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : író
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Mikszáth Kálmán (1847-1910)
 M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1997-1998
 M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Magyarország
 M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : 1997. IRODALMUNK NAGYJAI (III.)
50-es ívekben nyomva.
Ofszetny. 12 1/4 : 11 1/4 F. fog.
T.: Pásztor Gábor
Névérték: 27.- Ft
Á 1997. jan. 16.-1998. dec. 31.
P 450 000 fog.
4375 4422 27 Ft Mikszáth Kálmán (1847-1910) 100,- 40,-
(Forrás: Magyar Posta- és Illetékbélyeg Katalógus)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Mikszáth Kálmán magyar regényíró, novellista. Debreceni jogi tanulmányai után tisztviselő volt Balassagyarmaton, majd 1873-tól 1906-ig újságíró Szegeden a Szegedi Naplónál, majd a fővárosban a Pesti Hírlapnál. Eközben már első elbeszélés-kötetei is - A jó palócok és A tót atyafiak - megjelentek, melyek meghozták az első írói és anyagi sikert a számára. Regényeinek, novelláinak hősei parasztok, juhászok, csőszök, gyerekek. Megrajzolt faluképének morális ellentéte a tekintetes vármegye, a tisztelt Ház, a klubok, a gavallérok, az elszegényedő birtokososztály, a dzsentrik. Visszatérő témája a pénz, a vagyon utáni hajsza. Anekdotáiban pompás jellemrajzokat tudott sűríteni. Jól ismerte a köznyelv hajlékonyságát, pátosz nélkül írt és beszéltette alakjait. Műveit a nyelvi érzékletesség, a friss fordulatos szemléletmód, a szólásgazdagság és a mondatritmus változatossága jellemzi. Legremekebb írásai közé tartozik pl. A Noszty fiú esete Tóth Marival, Szent Péter esernyője, Beszterce ostroma, Két választás Magyarországon, Akli Miklós stb. Műveiből készült filmek, hangjátékok és fordítások bizonyítják mai népszerűségét is. 1882-ben már németre és olaszra, egy évvel később dán nyelvre is lefordították. 31 nyelven 701 fordítást ismerünk, közöttük burmai, kínai és török nyelvűt is. Írói munkásságának 40 éves évfordulója tiszteletére 1910. május 16-án nagy ünnepséget rendeztek a Vigadóban. Az ünnepség után 12 nappal meghalt. (Világir.Kisencikl.1976.2k.72 o.,Új Magy.L.1961.5k.13 o., MNL.13k. 141.o.)(Forrás: Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye (Január) http://mek.oszk.hu/10200/10292/)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Mikszáth Kálmán
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1241x852 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 600 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn