D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 054.jpg
 B é l y e g k é p : http://dka.oszk.hu/069100/069171/054_kiskep.jpg
C Í M 
F ő c í m : Ady Endre
B e s o r o l á s i   c í m : Ady Endre
A L K O T Ó 
S z e r e p : tervező
B e s o r o l á s i   n é v : Nagy
U t ó n é v : Zoltán
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1916-1987
V I A F I d : 121397689
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-11-12
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2012-01-23
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : bélyeg
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
M e g j e l e n é s : Budapest : Magyar Posta, 1977
S o r o z a t : 1977. Ady Endre
T e c h n i k a : réznyomás, fésűsfogazat
T í p u s : bélyeg
C í m : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
S z e r z ő : [szerkesztő] Hevesi Erzsébet, Vermes Anna
M e g j e l e n é s : [Budapest] : [Szerk.], [2012]
T í p u s : bélyeggyűjtemény
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
M e g j e g y z é s : A Magyar Posta Zrt. engedélyével.
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Magyar Posta Zrt.
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Jogvédett.
T É M A 
T é m a k ö r : Szolgáltatóipar, belkereskedelem
A l t é m a k ö r : Postai szolgáltatások
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Irodalomtörténet, irodalomtudomány
A l t é m a k ö r : Magyar irodalom története
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : bélyeg
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : postabélyeg
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : portré
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : költő
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : író
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Ady Endre (1877-1919)
V I A F I d : 56604836
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1977
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1978
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : 1977. ADY ENDRE
Ady E. (1877-1919) születésének 100. évfordulója alkalmából.
Négy bélyeget tartalmazó kisívben nyomták.
Rézny. 11 3/4 F. fog.
T.: Nagy Zoltán
Á 1977. nov. 22.-1978. dec. 31.
P 1 556 000 fog. 9 200
3233 3242 1 Ft Portré 50,- 50,-
2596 2474 1 Ft Ady Endre (1877-1919)
Á 1969. jan. 27.-1970. dec. 31. 20,- 10,- 900,-
(Forrás: Magyar Posta- és Illetékbélyeg Katalógus)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Ady Endre magyar költő, író publicista. Apja gazdálkodó kisnemes volt. Családi öröksége a kisnemesi-paraszti kurucos-kálvinista öntudat és a papos-deákos literátori fogékonyság, a kálvinista papi ősöktől származó édesanyja - Pásztor Mária - révén. Képzeletvilága gazdagon merített szülőföldjének - Érmelléknek - szájhagyományából. Az érmindszenti protestáns, majd katolikus elemi iskola öt osztálya után Nagykárolyba került piarista gimnáziumba. A négy felső osztályt Zilahon végezte. A Biblia élete végéig mindennapi olvasmánya volt. 1896 szeptembertől 1897 júniusig a debreceni református jogakadémián hallgatott két szemesztert, majd rövid ideig a pesti egyetem jogi karán volt levelező hallgató. 1898-tól Debrecenben volt újságíró. Első kötete Versek címmel Debrecenben jelent meg 1899-ben. 1900-1903 között Nagyváradon volt újságíró. Második verses kötetét 1903-ban Nagyváradon adták ki Még egyszer címmel. Akkortájt ismerkedett meg Párizsból rokonlátogatásra hazaérkező Diósy Ödönné Brüll Adéllal (1872-1934), akit verseiben Lédának nevezett. Szenvedélyes szerelme és zaklatott kapcsolata 1912-ig tavaszáig tartott. Életének két fő állomása Léda és Párizs. Lédához fűződő szerelme egész életére kihat, költészetére döntő fontosságúvá vált. 1906-ban jelent meg irodalomtörténeti jelentőségű kötete az Új versek. Az 1908-ban itthon induló Nyugatnak és Honlapnak volt vezéralakja. Újabb, napvilágot látott a Vér és arany, Az Illés szekerén, Szeretném, ha szeretnének című kötetei. Versei többnyire rövidek, mondatai rendkívül tömörek, bennük sok a szokatlan új kép. Művei ideológiában és formában egyaránt új csapáson haladnak. Konzervatív oldalról rendkívül sok támadás érte, dekadensnek, erkölcstelennek, hazafiatlannak és érthetetlennek tartották. A romantikától sem mentes korábbi lázadót, a fáradtabb hangú költő váltotta fel A minden titkok versei, Amenekülő Élet, A magunk szerelme, Ki látott engem? című köteteiben. Az élet minden területén áhított harmónia hiánya, otthontalansága, egzisztenciális gondjai felőrölték fizikai és lelkierejét. Hatvany Lajos (1880-1961) baráti támogatásával különböző szanatóriumokban kényszerült pihenésre. 1915-ben kötött házasságot Boncza Bertával - Csinszkával - (1894-1934). Az I. világháború élménye megrázta, a magyarság és az emberiség tragédiáját látta benne. Költészete ebben az időben emelkedett a legmagasabbra. A modern magyar líra vezető egyénisége, a XX. századbeli modern világnézet első megszólaltatója. (Világir. Kisencikl.1976.1k.21 o., MNL.1k.168 o.) (Forrás: Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye (Január) http://mek.oszk.hu/10200/10292/)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Légrády Sándor: Ady Endre (1877-1919)
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 845x1093 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 600 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn