D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 104.jpg
 B é l y e g k é p : http://dka.oszk.hu/069000/069076/104_kiskep.jpg
C Í M 
F ő c í m : Kun Béla
B e s o r o l á s i   c í m : Kun Béla
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Évfordulók - Események (IV.)
M i n ő s í t ő : összefoglaló cím
A L K O T Ó 
S z e r e p : tervező
B e s o r o l á s i   n é v : Nagy
U t ó n é v : Zoltán
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1916-1987
V I A F I d : 121397689
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-09-24
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2012-01-23
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : bélyeg
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
M e g j e l e n é s : Budapest : Magyar Posta, 1966
S o r o z a t : 1966. Évfordulók - Események (IV.)
T e c h n i k a : ofszetnyomat, fésűsfogazat
T í p u s : bélyeg
C í m : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
S z e r z ő : [szerkesztő] Hevesi Erzsébet, Vermes Anna
M e g j e l e n é s : [Budapest] : [Szerk.], [2012]
T í p u s : bélyeggyűjtemény
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
M e g j e g y z é s : A Magyar Posta Zrt. engedélyével.
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Magyar Posta Zrt.
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Jogvédett.
T É M A 
T é m a k ö r : Szolgáltatóipar, belkereskedelem
A l t é m a k ö r : Postai szolgáltatások
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Politikatörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : bélyeg
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : postabélyeg
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : portré
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : politikus
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kommunizmus
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Kun Béla (1886-1939)
V I A F I d : 51709046
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1966
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1967
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : 1966. ÉVFORDULÓK - ESEMÉNYEK (IV.)
Mélyny. (2301), Ofszetny. (többi érték) 11 3/4 : 12 1/4 F. fog.
T.: Nagy Zoltán, Füle Mihály (2305)
Névérték: 60 f
PM 2 780 000 fog. 2 572
2300 2210 60 f Kun Béla (1886-1939) Á 1966. febr. 20.-1967. dec. 31. 15,- 10,- 1000,-
(Forrás: Magyar Posta- és Illetékbélyeg Katalógus)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Kun Béla magyar politikus, újságíró. Eredeti neve Kohn Béla. 1902-ben lépett be a Szociáldemokrata Pártba. 1904-tól a kolozsvári egyetemen jogot tanult egy évig, majd Nagyváradon, Budapesten újságírással foglalkozott. Egyik cikkéért 6 hónap fogházbüntetésre ítélték. Az I. világháború idején 1916 március végén - zászlósként - orosz hadifogságba esett. A tomszk-i hadifogolytáborban bekapcsolódott a szociáldemokrata forradalmi agitátorok munkájába. A Októberi Forradalom győzelme után 1917 decemberében Petrográdra indult a Vörös Gárdába szervezni a magyar hadifoglyokat. 1918 márciustól az Oroszországi Kommunista párt magyar csoportjának alapítója és elnöke volt. 1918 májustól a kommunista hadifoglyok nemzetközi szövetségének elnökeként kerül személyes kapcsolatba Leninnel. 1918 októberében indult haza Magyarországra és november közepén érkezett meg dr. Sebestyén Emil álnéven. A Városmajor utcai lakásában hamarosan megalakította a Kommunisták Magyarországi Pártját. Hallatlan akaraterő, szónoki tehetség és szervezőkészség jellemezte a marxista tudása mellett 1919. február 21-én több társával együtt letartóztatták, ahonnan a Vix-jegyzék - a nagyhatalmak által jóváhagyott diplomáciai okmány - miatt kialakult helyzet nyomán márciusban szabadultak. Még azon a napon - a Berinkey-kormány lemondása után - kikiáltották a Tanácsköztársaságot és megalakult a Forradalmi Kormányzótanács. Pogány Józseffel közösen fogalmazta meg a proletárdiktatúrát kinyilvánító Mindenkihez! című kiáltványát. A Tanácsköztársaság 133 napjának csaknem legfontosabb szereplője volt. A Tanácsköztársaság bukása után menekülnie kellett, Moszkvában talált menedékre. Feladatot kapott a Komintern apparátusában is, ahol fontos osztályokat vezetett. A Szovjetunió Kommunista Pártjának funkcionáriusaként is működött, de - a személyi kultusz évei alatt - 1937 nyarán koholt vádak alapján letartóztatták, majd halálra ítélték és kivégezték. 1955-ben rehabilitálták. (Évfordulók '76., MNL.11k.626 o.) (Forrás: Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye (Február) http://mek.oszk.hu/10200/10292/)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Varga József: Kun Béla emléktábla
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1053x833 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 600 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn