D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 098.jpg
 B é l y e g k é p : http://dka.oszk.hu/069000/069070/098_kiskep.jpg
C Í M 
F ő c í m : Bittó Istvánné
B e s o r o l á s i   c í m : Bittó Istvánné
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Festmények (I.)
M i n ő s í t ő : összefoglaló cím
A L K O T Ó 
S z e r e p : festő
B e s o r o l á s i   n é v : Barabás
U t ó n é v : Miklós
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1810-1898
V I A F I d : 52010531
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-09-21
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2012-01-23
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : bélyeg
A   t í p u s   n e v e : festmény
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
M e g j e l e n é s : Budapest : Magyar Posta, 1966
S o r o z a t : 1966. Festmények (I.)
T e c h n i k a : mélynyomás, fésűsfogazat
T í p u s : bélyeg
C í m : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
S z e r z ő : [szerkesztő] Hevesi Erzsébet, Vermes Anna
M e g j e l e n é s : [Budapest] : [Szerk.], [2012]
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
M e g j e g y z é s : A Magyar Posta Zrt. engedélyével.
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Magyar Posta Zrt.
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Jogvédett.
T É M A 
T é m a k ö r : Szolgáltatóipar, belkereskedelem
A l t é m a k ö r : Postai szolgáltatások
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Művészettörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : bélyeg
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : postabélyeg
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : emberábrázolás
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Bittó Mária Emília (1839-1921)
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : festmény
M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1966
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1967
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : 1966. FESTMÉNYEK (I.)
Magyar festők alkotásai.
20-as ívekben nyomva.
Mélyny. 12 1/2 F. fog.
Névérték: 1 Ft
Á 1966. dec. 9.-1967. szept. 30.
P 520 000 fog. 9 000
2339 2292 1 Ft Barabás Miklós: Bittó Istvánné 20,- 10,-
(Forrás: Magyar Posta- és Illetékbélyeg Katalógus)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Barabás Miklós magyar festőművész. Gyermekkorától kezdve foglalkozott arcképfestéssel. Első művészeti ismereteit a nagyszebeni Szabó János (1784-1851) és Neuhauser Ferenc (1763-1836) festőktől sajátította el. A Bielz Mihály (1787-1866)-féle nyomdában Barra Gábortól (1799-1837) a kőnyomat készítésének technikáját tanulta meg. 1829-ben a bécsi művészeti akadémián tanult, ahol Johann Endre (1793-1854) növendéke volt. 1831-33-ban Bukarestben dolgozott és az ott állomásozó orosz tisztekről - pl. Bialoszkurszky vezérkari kapitányról, Kiseleff tábornokról - készített arcképeket. Művészetére a legnagyobb hatást az 1834-35-ös itáliai útja és W.L. Leitch angol akvarellfestővel való ismeretsége jelentette. 1835-ben Pesten a Nemzeti Casinóban rendezte meg első kiállítását nagy sikerrel. Hamarosan a hazai szellemi élet egyik vezetője lett. Rendkívül termékeny munkásságának legmaradandóbb emléke az arcképek egész sora - Pankert Viktória, Teleki Róza, Önarckép, Liszt Ferenc, Széchenyi István, Eötvös József, Teleki Róza, Bencsikné családjával, A művész három leánykája stb. - , melyben a magyar szellemi élet minden fontosabb alakja szerepel. Finom lélekrajzú portréin nagy gondot fordított az arc, a kéz, hajviselet és az ékszerek megfestésére. Ö volt az első és sokáig az egyetlen művész, aki a művészetéből tudott megélni. Kedvelte az érzelmes témákat. amit bizonyít a többször megfestett Galambposta című képe. Kiemelkedőek tájképei, melyeken felfedezte az alföldi táj megkapó szépségét, mint pl. az Alföldi táj gémeskúttal című alkotásán. Finom szín és ecsetkezelés jellemzi a néha túlzottan sima és szép festményeit. A zsánerfestés egyik legvonz6bb művelője volt. Tevékenyen vett részt Az Országos Magyar Képzőművészeti Társulat megalakításában, melynek 1859-től elnöke volt. (Larousse 1991.1k.242 0.,Műv.L.1965.1k.156 o., MNL.3k.215 o.) (Forrás: Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye (Február) http://mek.oszk.hu/10200/10292/)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Barabás Miklós: Kislány az erdőben
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1042x1344 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 600 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn