D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 054.jpg
 B é l y e g k é p : http://dka.oszk.hu/069000/069026/054_kiskep.jpg
C Í M 
F ő c í m : Portré, bolygók, szelvénnyel
B e s o r o l á s i   c í m : Portré, bolygók, szelvénnyel
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Nikolausz Kopernikusz
M i n ő s í t ő : összefoglaló cím
A L K O T Ó 
S z e r e p : tervező
B e s o r o l á s i   n é v : Füle
U t ó n é v : Mihály
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1914-2005
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-10-07
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2012-01-23
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : bélyeg
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
M e g j e l e n é s : Budapest : Magyar Posta, 1973
S o r o z a t : 1973. Nikolausz Kopernikusz
T e c h n i k a : réznyomás, fésűsfogazat
T í p u s : bélyeg
C í m : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
S z e r z ő : [szerkesztő] Hevesi Erzsébet, Vermes Anna
M e g j e l e n é s : [Budapest] : [Szerk.], [2012]
T í p u s : bélyeggyűjtemény
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
M e g j e g y z é s : A Magyar Posta Zrt. engedélyével.
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Magyar Posta Zrt.
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Jogvédett.
T É M A 
T é m a k ö r : Szolgáltatóipar, belkereskedelem
A l t é m a k ö r : Postai szolgáltatások
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Csillagászat, űrkutatás
A l t é m a k ö r : Tudománytörténet
T é m a k ö r : Csillagászat, űrkutatás
A l t é m a k ö r : Csillagászat általában
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : bélyeg
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : postabélyeg
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : portré
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : csillagász
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : tudós
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Kopernik, Mikołaj (1473-1543)
V I A F I d : 71389288
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : bolygó
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1973
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1974
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : 1973. NIKOLAUSZ KOPERNIKUSZ
N. Kopernikusz (1473-1543) születésének 500. évfordulója alkalmából.
20 bélyeget és 20 szelvényt sakktáblaszerűen tartalmazó ívekben készült
Rézny. 11 3/4 F. fog.
T.: Füle Mihály
Á 1973. febr. 19.-1974. dec. 31.
PM 787 197 fog. 8 729
2860 2845 3 Ft Portré, bolygók, szelvénnyel 150,- 150,-
(Forrás: Magyar Posta- és Illetékbélyeg Katalógus)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Nikolausz Kopernikusz lengyel csillagász. A krakkói egyetemen tanult, ott kezdett érdeklődni a csillagászat után. 1497-1506 között Itáliában élt. Bolognában görögöt és matematikát, Padovában és Ferrara-ban orvostudományt és kánonjogot tanult. Doktori címét Ferrara-ban szerezte meg. Lengyelországba történő visszatérése után előbb orvos, majd kanonok volt. Felmerült benne a ptolemaioszi geocentrikus világkép revíziójának szükségessége. 1507-ben már kidolgozta nagy vonalakban az új heliocentrikus világképet, és kéziratban küldte azt el tudós barátainak. Az 1520-as évek elején visszavonult és a fromborki székesegyház tornyában rendezett be csillagvizsgálót. Ezt követően már csak csillagászattal foglalkozott. 1539-ben meglátogatta Georg Joachim Rhaticus német csillagász (1514- 1574), a wittembergi egyetem matematika professzora, aki elfogadta a heliocentrikus világképet. Az ő rendszerében a világ központjában helyezkedik el a Nap, e körül kering a Merkúr, a Vénusz, a Föld -bolygóként a többi bolygó között-, a Mars, a Jupiter és a Szaturnusz. A bolygók pályáján túl van az állócsillagok mozdulatlan helye. A Föld egy év alatt kerüli meg a Napot, és 24 óra alatt fordul meg saját tengelye körül. Hat könyv az égi pályák körforgásáról című könyve - mely fő műve -, ellentétes az egyház tanításával. Kutatásain 36 éven át dolgozott és csak halála előtt néhány nappal vehette .kezébe könyve próbanyomatát, de akkor már nem volt öntudatánál. Hogy az egyház üldöztetését elkerülje, könyvét III. Pál pápának (1534-1549) ajánlotta. Kopernikusz tanítását később Johannes Kepler, Galileo Galilei és Isaac Newton fejlesztette tovább. (Új Magy.L.1961.4k.201 o.,Larousse 1992.2k.509 o., MNL.11k.307 o.) (Forrás: Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye (Február http://mek.oszk.hu/10200/10292/)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Kopernikusz
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1597x1095 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 600 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn