D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 045.jpg
 B é l y e g k é p : http://dka.oszk.hu/069000/069017/045_kiskep.jpg
C Í M 
F ő c í m : Jókai Mór
B e s o r o l á s i   c í m : Jókai Mór
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Jókai Mór (II.)
M i n ő s í t ő : összefoglaló cím
A L K O T Ó 
S z e r e p : tervező
B e s o r o l á s i   n é v : Nagy
U t ó n é v : Zoltán
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1916-1987
V I A F I d : 121397689
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-09-30
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2012-01-23
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : bélyeg
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
M e g j e l e n é s : Budapest : Magyar Posta, 1954
S o r o z a t : 1954. Jókai Mór (II.)
T e c h n i k a : réznyomás, fésűsfogazat
T í p u s : bélyeg
C í m : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
S z e r z ő : [szerkesztő] Hevesi Erzsébet, Vermes Anna
M e g j e l e n é s : [Budapest] : [Szerk.], [2012]
T í p u s : bélyeggyűjtemény
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
M e g j e g y z é s : A Magyar Posta Zrt. engedélyével.
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Magyar Posta Zrt.
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Jogvédett.
T É M A 
T é m a k ö r : Szolgáltatóipar, belkereskedelem
A l t é m a k ö r : Postai szolgáltatások
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Irodalomtörténet, irodalomtudomány
A l t é m a k ö r : Magyar irodalom története
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : bélyeg
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : postabélyeg
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : portré
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : író
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Jókai Mór (1825-1904)
V I A F I d : 59084200
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1954
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : 1954. JÓKAI MÓR (II.)
Jókai M. (1825-1904) halálának 50. évfordulójára.
Rézny. XIII - Vj. 12 1/2:12 F. fog.
T.: Nagy Zoltán
Névérték 1 Ft
A 1954. okt. 17. 60 f 1955. okt. 17. 1 Ft 1954. nov. 15.
PM 156 566 fog. 2500
1456 1396 1 Ft vöröslila 300,- 100,-
(Forrás: Magyar Posta- és Illetékbélyeg Katalógus)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Jókai Mór magyar író. 1841-42-ben a pápai református kollégiumban tanult. Itt ismerte meg Petőfit. Festőművésznek készült. 1842-44-ben Kecskeméten hallgatott jogot. 1843-ban A Magyar Tudós Társaság drámapályázatán A zsidó fiú című drámájával dicséretet nyert. Első Hétköznapok című regényének egyértelmű sikerét követően az írói pályát választotta. 1847-től szerkesztője a radikális ifjúság lapjának az Életképeknek. Tanuló évei alatt a nemesi reformpolitika híve volt, de barátai a demokratikus eszmékkel is korán megismertették. 1848 márciusában Petőfi Sándor oldalán a radikális pesti ifjúság egyik vezére volt. 1848. március 15-én részt vett a tizenkét pont szövegezésében. 1848-ban Laborfalvi Rózával (1817-1886) kötött házassága miatt anyja kitagadta, Petőfi megtagadta barátságukat. Kossuth kérésére politikai megbízásokkal vállalt. 1848 végén Debrecenbe menekült, itt indította a békepárti Esti Lapokat. Követte a kormányt Szegedre, Aradra, majd Tardonán rejtőzködött. 1849 decemberben komáromi menlevéllel tért vissza Budapestre. 1850-ben csak álnéven jelenhettek meg írásai. Élclapokat szerkesztett Nagy Tükör, Üstökös címmel. 1861-ben képviselővé választották. Élete végéig a kiegyezés fenntartását támogatta. A romantikus regény egyik legnagyobb mestere, a legnépszerűbb magyar prózaíró. Világképét a mitikus történelemszemlélet és az utópisztikus remény jellemzi, miszerint az ember és a világ megváltoztatható. Regényei nemzeti történelmi témát dolgoznak fel, a nemzeti egység mellett foglalnak állást, ítéletet mondanak a hazafiatlan életmódról, az önkényuralom ellen emelnek szót. Első átütő sikerét az 1853-ban írt Egy magyar nábob és az 1854-ben írt Kárpáthy Zoltán című regényeivel aratta. Az új földesúr a Bach-rendszer passzív magyar ellenállásának apoteózisa. Történelmi regényei a régmúlt megörökítői: Erdély aranykora, Török világ Magyarországon, Fehér rózsa, Janicsárok végnapjai. A kiegyezés után született regényeiben a múlt feldolgozását folytatja, hol egy hőseposz, mint A kőszívű ember fiai, hol reformkort idéz az És mégis mozog a föld című művében. A iparosodás korát jelzi a Fekete gyémántok, Az aranyember. A jövő század regénye pedig a legnagyobb szabású utópiája. Kuruc kori regénye a Szeretve mind a vérpadig, A lőcsei fehér asszony. Élete végén önéletrajzi írásai szaporodtak meg. Jó néhány regényéből Várkonyi Zoltán (1912-1979) rendezésében nagyszabású film is készült. 1892-ben az Akadémia igazgatóságának tagja lett. Ötvenéves írói jubileumát az egész nemzet ünnepelte. Ez alkalomból 100 kötetes díszkiadásban adták közre műveit. 1897-ben a király a főrendház tagjává nevezte ki. 1899-ben - 72 évesen - vette feleségül Grósz Bella 20 éves színésznőt, melynek családi és társadalmi megítélése siettette alkotói hanyatlását. Jókai elévülhetetlen érdeme, hogy megteremtette a széles körű magyar olvasóközönséget. Életműve meghatározó a magyar irodalom fejlődésében. Több írógeneráció tekintette mesterének. Műveit számos nyelvre lefordították. (Larousse 1992.2k.289 o., MNL.10k.319 o.) (Forrás: Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye (Február) http://mek.oszk.hu/10200/10292/)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Helbing Ferenc: Jókai Mór
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 635x892 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 600 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn