D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 004.jpg
 B é l y e g k é p : http://dka.oszk.hu/068900/068976/004_kiskep.jpg
C Í M 
F ő c í m : Ásító inas
B e s o r o l á s i   c í m : Ásító inas
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Festmények (I.)
M i n ő s í t ő : összefoglaló cím
A L K O T Ó 
S z e r e p : festő
B e s o r o l á s i   n é v : Munkácsy
U t ó n é v : Mihály
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1844-1900
V I A F I d : 29801564
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-09-18
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2012-01-23
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : bélyeg
A   t í p u s   n e v e : festmény
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
M e g j e l e n é s : Budapest : Magyar Posta, 1966
S o r o z a t : 1966. Festmények (I.)
T e c h n i k a : mélynyomás, fésűsfogazat
T í p u s : bélyeg
C í m : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
S z e r z ő : [szerkesztő] Hevesi Erzsébet, Vermes Anna
M e g j e l e n é s : [Budapest] : [Szerk.], [2012]
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
M e g j e g y z é s : A Magyar Posta Zrt. engedélyével.
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Magyar Posta Zrt.
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Jogvédett.
T É M A 
T é m a k ö r : Szolgáltatóipar, belkereskedelem
A l t é m a k ö r : Postai szolgáltatások
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Művészettörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : bélyeg
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : postabélyeg
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : emberábrázolás
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : fiú
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : festmény
M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1966
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1967
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : 1966. FESTMÉNYEK (I.)
Magyar festők alkotásai.
20-as ívekben nyomva.
Mélyny. 12 1/2 F. fog.
Névérték: 2.50 Ft
Á 1966. dec. 9.-1967. szept. 30.
P 520 000 fog. 9 000
2343 2296 2,50 Ft Munkácsy Mihály: Ásító inas 65,- 25,-
(Forrás: Magyar Posta- és Illetékbélyeg Katalógus)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Munkácsy Mihály magyar festőművész. Eredeti neve Leibl Mihály. A magyar nemzeti művészet legjelentősebb realista mestere. Elmagyarosodott bajor tisztviselőcsaládból származott. Szülei korai halála miatt anyai nagybátyja nevelte. Békéscsabán asztalosmesterséget tanult, majd Aradon volt asztaloslegény. 1861-62-ben felhagyott a szakmájával és Szamossy Elek (1826-1888) portréfestő mellett lett segéd. 1863-ban Pestre kerülve Ligeti Antal (1823-1890) és Than Mór támogatta művészi törekvéseit. E korszakának legjelentősebb képe a Búsuló betyár. 1865-ben a Képzőművészeti Társulat ösztöndíjával Bécsben az akadémia előkészítő osztályában, majd a müncheni akadémián tanult. Itt Wagner Sándor (1838-1919) és Wilhelm von Kaulbach (1805-1874) óráit látogatta. Árvíz című képével sikerült kivívnia W. von Kaulbach elismerését. 1867-ben állami ösztöndíjjal kijutott a párizsi világkiállításra, ahol - többek között - Gustave Courbet műveivel is találkozott. 1868-ban Düsseldorfban Ludwig Knaus (1829-1910) tanítványaként főként a fényképek alkalmazásának technikáját sajátította el. Első jelentős műve az Ásító inas is Düsseldorfban született. 1870-ben festette előbb az Éjjeli csavargók, majd a Siralomház című képének első változatát, amelyek világsikert arattak. Ezeket követte a Tépéscsinálók című képe. 1871-ben Párizsba költözött. Itt realista képeit a francia kritika erősen támadta. Pályájának alakulására nagy befolyással volt De Marches báró özvegyével 1873-ban kötött házassága. Háza a párizsi társasági élet egyik központja lett. Ekkor készültek virágcsendéletei és tájképet. Arcképeit a műfaj korabeli remekei között tartják számon. Az 1870-es években festette - sok más munkája mellett - a Kukoricás, a Műteremben, a Rőzsehordó nő, a Köpülő asszony című képeit. Nagyméretű, vallásos tárgyú és az ún. szalonképeivel nagy népszerűséget és vagyont szerzett. Az 1880-as években készült nagyméretű kompozíciói, mint pl. Krisztus Pilátus előtt, vagy a Golgota meg sem közelítette fő műveinek realizmusát. Stílusérzéke ekkoriban elsősorban kisméretű csendéletein, tájképein és portréin érvényesült. Alkotókészsége két nagy méretű vállalkozásában lobbant még fel, az egyik 1893-ban készült a magyar kormány megbízásából a Honfoglalás, mely az Országházban és a sokalakos Ecce Homo; mely a debreceni Déry Múzeumban kapott helyet. Életének utolsó éveit a halálát is okozó súlyos betegsége mérgezte. Utolsó három évét szanatóriumban és elmegyógyintézetben töltötte. A festészet minden ágában nagyszerűt és maradandót alkotott. Stílusát romantikus realizmusnak nevezi a magyar művészettörténet írás. (Larousse 1992.2k.987 0.,Műv.L.1967.3k.401 o., MNL.13k.363 o.) (Forrás: Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye (Február) http://mek.oszk.hu/10200/10292/)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Munkácsy Mihály: Befordultam a konyhára
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1049x1362 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 600 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn