D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 057.jpg
 B é l y e g k é p : http://keptar.oszk.hu/068900/068910/057_kiskep.jpg
C Í M 
F ő c í m : Északi-sarki repülés (1931)
B e s o r o l á s i   c í m : Északi-sarki repülés (1931)
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Zeppelin híres repülései - L
M i n ő s í t ő : összefoglaló cím
A L K O T Ó 
S z e r e p : tervező
B e s o r o l á s i   n é v : Varga
U t ó n é v : Pál
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-08-18
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2012-01-23
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : bélyeg
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : esemény
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
M e g j e l e n é s : Budapest : Magyar Posta, 1981
S o r o z a t : 1981. Zeppelin híres repülései - L
T e c h n i k a : ofszetnyomat, fésűsfogazat
T í p u s : bélyeg
C í m : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
S z e r z ő : [szerkesztő] Hevesi Erzsébet, Vermes Anna
M e g j e l e n é s : [Budapest] : [Szerk.], [2012]
T í p u s : bélyeggyűjtemény
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
M e g j e g y z é s : A Magyar Posta Zrt. engedélyével.
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Magyar Posta Zrt.
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Jogvédett.
T É M A 
T é m a k ö r : Szolgáltatóipar, belkereskedelem
A l t é m a k ö r : Postai szolgáltatások
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Ipar- és technikatörténet
T é m a k ö r : Közlekedés, szállítás
A l t é m a k ö r : Repülés
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : bélyeg
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : postabélyeg
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : repüléstörténet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : repülő szerkezet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : léghajó
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1981
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1931
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Arktisz
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1982
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : 1981. ZEPPELIN HÍRES REPÜLÉSEI - L
A Luzern-i LURABA Nemzetközi Légi- és Űrkutatási Bélyegkiállítás alkalmából. 60-as ívekben nyomták. A 7.- Ft-os 30 bélyeget és 30 szelvényt tartalmazó ívekben készült. A bélyegek és a szelvények egymás alatt helyezkednek el.
Ofszetny. 12:11 1/2 F. fog.
T.: Varga Pál
Névérték: 2.- Ft
Á 1981. márc. 16.-1982. dec. 31.
PM 417 850 fog. 17 200
3450 3478 2 Ft Északi-sarki repülés (1931) 30,- 40,-
(Forrás: Magyar Posta- és Illetékbélyeg Katalógus)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Ferdinand von Zeppelin német katonatiszt, nagyiparos, léghajótervező és -építő. Számos jelentős katonai beosztás és fontos diplomáciai megbízás után, idejét 1891-től a merevített vázas, kormányozható léghajó tökéletesítésének szentelte. 1895-ben kapta meg a szabadalmat "légi uszálykaraván" találmányára. 1898-ban egyesületet alapított a léghajózás támogatására, majd pontonokon úszó szerelőcsarnokot épített a Boden-tavon. Óriási erőfeszítések árán, számtalan kudarc után végül is siker koronázta próbálkozásait. Schwarz Dávid terveinek továbbfejlesztésével sikerült merev testű kormányozható léghajót építenie. Első merev testű léghajója, az LZ1, 1900. július 2-án emelkedett a levegőbe és a Boden-tó feletti próbaúton 31 km/óra sebességet tudott elérni. Ezt követte 120 továbbfejlesztett léghajó gyártása. 1907-ben csatlakozott hozzá Hugo Eckener, aki fő munkatársa lett. 1910. június 19-én helyezték az első utasszállító léghajót üzembe. Az I. világháborúban felmerülő feladatok ellátására akarták használni, de lassúsága és gyenge manőverezőképessége miatt alkalmatlannak ítélték. A háború után a polgári személyszállítás került előtérbe, de Zeppelin már nem érhette meg léghajójának sikereit, amikor a legkorszerűbb típusokkal Föld körüli utat, menetrend szerinti utazásokat tettek. Halála után - 1924. októberében Eckener vezetésével 79 óra alatt - léghajója átrepülte az Atlanti Óceánt. 1937-ig még részt vett a rendszeres légi forgalomban is. A Zeppelin-korszaknak néhány tragikus baleset, de döntően az LZ 129 "Hindenburg" 1937. május 6-i pusztulása vetett véget. (Larousse 1994.3k.1166 o., Révai Nl.19k.669 o., MNL.18k.826 o.) (Forrás: Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye (Március) http://mek.oszk.hu/10200/10292/)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Varga Pál: Magyarországi repülés (1931)
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 643x888 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 600 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn