D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 056.jpg
 B é l y e g k é p : http://dka.oszk.hu/068900/068909/056_kiskep.jpg
C Í M 
F ő c í m : J. S. Bach
B e s o r o l á s i   c í m : J. S. Bach
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Zeneszerzők (II.)
M i n ő s í t ő : összefoglaló cím
A L K O T Ó 
S z e r e p : tervező
B e s o r o l á s i   n é v : Varga
U t ó n é v : Pál
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-08-18
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2012-01-23
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : bélyeg
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
M e g j e l e n é s : Budapest : Magyar Posta, 1985
S o r o z a t : 1985. Zeneszerzők (II.)
T e c h n i k a : ofszetnyomat, fésűsfogazat
T í p u s : bélyeg
C í m : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
S z e r z ő : [szerkesztő] Hevesi Erzsébet, Vermes Anna
M e g j e l e n é s : [Budapest] : [Szerk.], [2012]
T í p u s : bélyeggyűjtemény
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
M e g j e g y z é s : A Magyar Posta Zrt. engedélyével.
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Magyar Posta Zrt.
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Jogvédett.
T É M A 
T é m a k ö r : Szolgáltatóipar, belkereskedelem
A l t é m a k ö r : Postai szolgáltatások
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Ének, zene
A l t é m a k ö r : Zenetörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : bélyeg
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : postabélyeg
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : portré
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : zeneszerző
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Bach, Johann Sebastian (1685-1750)
V I A F I d : 12304462
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : hangszer
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1985-1986
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : 1985. ZENESZERZŐK (II.)
A Nemzetközi Zeneév alkalmából.
Ofszetny. 11 F. fog.
T.: Varga Pál
Névérték: 2,- Ft
Á 1985. júl. 10,-1986. dec. 31.
PM 358 740 fog. 5 800
3728 3773 2 Ft J. S. Bach (1685-1750) 30,- 10,-
(Forrás: Magyar Posta- és Illetékbélyeg Katalógus)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Johann Sebastian Bach német zeneszerző. Dél-türingiai frank területről származó híres zenész család tagja. Felmenő rokonai a XVI. századtól részt vettek a német zenei élet átalakításában. A nagy zenészdinasztia leghíresebb tagja Johann Sebastian orgonista, karnagy és zeneszerző. Első mestere apja, a lipcsei városi muzsikus Johann Ambrosius Bach (1645-1695) volt. Miután szüleit kilencévesen elvesztette, orgonista bátyjánál Johann Christoph Bachnál (1671-1721) tanult Ohrdrufban. 1700-tól a lüneburgi Mihály-kolostor internátusának növendéke, Johann Erst weimari herceg udvari zenekarának hegedűse 1703-ban, majd a Neu-Kirche orgonistája volt 1707-ig Arnstadtban. 1708 júniusig - egy évig - a mühlhauseni Szent Blasius-templom orgonistájaként alkalmazták. Kb. eddig tartott első, korai alkotói korszaka is, amelyből orgonaművek, és hagyományos kantáták sora származik. 1708-tól Wilhelm Ernst és Ernst August hercegek szolgálatában állt udvari koncertmesterként Weimarban. 1714-től havonta új műveket kellett komponálnia a várkápolna számára. Kötelezettségének eleget tett és megírta életművének csúcsát képező weimari korszak mintegy 30 kantátáját. Ebben a korszakban született orgonaműveinek többsége. 1717-től karnagyi kinevezést kapott a kütheni udvartól. Itt készült el az összes dúr és moll hangnemet felhasználó Das wohltemperierte Klavier első kötete, ami 24 prelúdium és fúga, és kb. 40 világi kantáta, mint pl. a Kávékantáta, Parasztkantáta stb. 1723-ban a lipcsei Tamás-templom kántora lett. Az itt eltöltött 12 esztendő újabb és újabb művek megírására ösztönözte. Itt születtek orgona műveinek jelentős része - prelűdök, toccaták, fantáziák és fúgák, szonáták, korálok - , melyek valamennyi orgonista breviáriuma és az ellenpontozás történetének csúcsát jelzik. Hegedűsként és karnagyként ontotta a kamarazenei szerzeményeket. 1736-ban megkapta az udvari karmesteri és zeneszerzői címet, de a feletteseivel vívott szakadatlan harca és a közízlés változása miatt utolsó alkotói korszakában lényegesen kevesebbet komponált. Késői ciklusának művei fémjelzik utolsó éveit, köztük a II. Nagy Frigyes potsdami udvarában tett látogatás emlékét őrző Das musikalische Opfer és a befejezetlen Die Kunst de Fuge. Művészi fejlődése a lutheránus kántor-világból indult ki. A híres Magnificato-n kívül írt négy Passiót, egy Karácsonyi oratóriumot, a H-moll misét, kantátaciklusokat az év liturgikus ünnepeire. Műveiből magasztosság, fenséges nyugalom, tisztaság és kifogyhatatlan gondolatgazdagság árad. Műveinek igen nagy száma, tehetségének kiapadhatatlanságát igazolja. Korszakos jelentőségének felismerése, életművének feldolgozása 1829-ben a Máté-passió Felix Jakob Ludwig Mendelssohn-Bartholdy nevéhez fűződő berlini előadása után vette kezdetét. Szembetegségének elhatalmasodása következtében halála előtt teljesen megvakult. Maria Barbara Bachhal (1684-1720), majd Anna Magdalena Wilckennel (1701-1760) kötött házasságából 20 gyermeke született, akik közül négynek maradt fenn a neve a zenetörténetben. (Forrás: Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye (Március) http://mek.oszk.hu/10200/10292/)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Johann Sebastian Bach
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 620x1050 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 600 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn