D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 047.jpg
 B é l y e g k é p : http://keptar.oszk.hu/068900/068900/047_kiskep.jpg
C Í M 
F ő c í m : Frankel Leó
B e s o r o l á s i   c í m : Frankel Leó
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Párizsi kommün (I.)
M i n ő s í t ő : összefoglaló cím
A L K O T Ó 
S z e r e p : tervező
B e s o r o l á s i   n é v : Nagy
U t ó n é v : Zoltán
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1916-1987
V I A F I d : 121397689
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-08-24
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2012-01-23
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : bélyeg
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
M e g j e l e n é s : Budapest : Magyar Posta, 1951
S o r o z a t : 1951. Párizsi kommün (I.)
T e c h n i k a : mélynyomás, fésűsfogazat
T í p u s : bélyeg
C í m : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
S z e r z ő : [szerkesztő] Hevesi Erzsébet, Vermes Anna
M e g j e l e n é s : [Budapest] : [Szerk.], [2012]
T í p u s : bélyeggyűjtemény
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
M e g j e g y z é s : A Magyar Posta Zrt. engedélyével.
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Magyar Posta Zrt.
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Jogvédett.
T É M A 
T é m a k ö r : Szolgáltatóipar, belkereskedelem
A l t é m a k ö r : Postai szolgáltatások
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Politikatörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : bélyeg
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : postabélyeg
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : portré
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : politikus
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : internacionalizmus
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Frankel Leó (1844-1896)
V I A F I d : 9990729
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1951
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : 1951. PÁRIZSI KOMMÜN (I.)
A párizsi kommün 80. évfordulójára.
Mélyny. XII-Vj. 12 1/2:12 F. fog.
T.: Nagy Zoltán
Névérték: 60 f
Á 1951. máj. 20.-1951. szept. 30.
PM 357 575 fog. 3 500
1219 1163 60 f Frankel Leó (1844-1896) 150,- 40,-
(Forrás: Magyar Posta- és Illetékbélyeg Katalógus)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Frankel Leó magyar politikus. Az óbudai hajógyár orvosának a fia. Eredetileg ötvös volt. Az 1860-as évek végén telepedett le Párizsban. 1868-77 között nagy része volt az I. Internacionálé tevékenységének irányításában. 1870 májusban III. Napoleon bírósága börtönbüntetésre ítélte. A szeptember 4-iki párizsi forradalom szabadította ki, majd részt vett az 1871. március 18-iki felkelésben. A forradalom bukása után Londonban élt, ahol az I. Internacionálé Főtanácsának tagja lett. 1875-ben hazafelé tartva, a bécsi rendőrség letartóztatta, majd Budapestre szállították. Itt apja 5 ezer korona kauciója ellenében 1876 márciusában szabadlábra helyezték. Ezt követően is aktívan részt vesz a munkásmozgalomban. 1880-ban megalakította - elvbarátaival - a Nemválasztók Pártját, majd a Magyarországi Általános Munkáspártot. 1881-ben izgatásért letartóztatták és 2 évi fogházbüntetésre ítélték. Büntetése letöltése után 1883-ban elhagyta Magyarországot és részt vett a II. Internacionálé szervezésében és irányításában. 1902. november 1-én a párizsi Lachaise temetőben sírja fölé obeliszket állítottak. (Új Magy.L.1960.2k.441 o., Évfordulók 76.) (Forrás: Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye (Március) http://mek.oszk.hu/10200/10292/)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Vagyóczky Károly: Tarr Imre
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 627x894 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 600 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn