D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 040.jpg
 B é l y e g k é p : http://dka.oszk.hu/068800/068893/040_kiskep.jpg
C Í M 
F ő c í m : K. Marx
B e s o r o l á s i   c í m : K. Marx
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Évfordulók - események (II.)
M i n ő s í t ő : összefoglaló cím
A L K O T Ó 
S z e r e p : tervező
B e s o r o l á s i   n é v : Nagy
U t ó n é v : Zoltán
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1916-1987
V I A F I d : 121397689
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-09-09
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2012-01-23
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : bélyeg
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
M e g j e l e n é s : Budapest : Magyar Posta, 1964
S o r o z a t : 1964. Évfordulók - események (II.)
T e c h n i k a : mélynyomás, fésűsfogazat
T í p u s : bélyeg
C í m : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
S z e r z ő : [szerkesztő] Hevesi Erzsébet, Vermes Anna
M e g j e l e n é s : [Budapest] : [Szerk.], [2012]
T í p u s : bélyeggyűjtemény
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
M e g j e g y z é s : A Magyar Posta Zrt. engedélyével.
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Magyar Posta Zrt.
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Jogvédett.
T É M A 
T é m a k ö r : Szolgáltatóipar, belkereskedelem
A l t é m a k ö r : Postai szolgáltatások
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Filozófia, erkölcs
A l t é m a k ö r : Tudománytörténet
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Politikatörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : bélyeg
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : postabélyeg
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : portré
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : filozófus
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : közgazdász
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : marxizmus
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Marx, Karl (1818-1883)
V I A F I d : 49228757
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1964
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1965
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : 1964. ÉVFORDULÓK - ESEMÉNYEK (II.)
Mélyny. 12:11 1/2 F. fog.
T.: Nagy Zoltán
Névérték: 60 f
PM 470 000 fog. 3 283
2127 2068 60 f K.Marx (1818-1883) Á 1964. nov. 6.-1965. jún. 30. 30,- 10,- 800,-
(Forrás: Magyar Posta- és Illetékbélyeg Katalógus)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Karl Marx német szocialista teoretikus, filozófus. A bonni majd berlini egyetemen jogot tanult, közben kapcsolatba került a baloldali hegelianizmussal. Történelem és filozófiai tanulmányok után 1841-ben a jénai egyetemen filozófiai doktorátust szerzett. Doktori értekezésében a demokritoszi és epikuroszi természetfilozófia különbségeit elemezte. 1842-ben a radikális polgárság által alapított ellenzéki lap a Rheinische Zeitung főszerkesztője lett. Így jutott el a gazdasági problémák vizsgálatához. A lap betiltása után, 1843-ban megnősült és Párizsban telepedett le, ahol kiadta a Német-francia évkönyveket. Ebben az időben ismerkedett meg Friedrich Engels-szel, aki felkeltette érdeklődését az angol nemzetgazdaságtan és a munka problémái iránt. Közösen írták A szent család című művet, amelyben a hegelianizmushoz és az ifjú hegeliánusokhoz való viszonyukat tisztázták. A párizsi időszaka 1845-ig, a brüsszeli időszaka 1848-ig tartott, mely idő alatt intenzív politikai aktivitás jellemezte. Brüsszelben született Pierre Joseph Proudhon francia filozófus (1809-1865) A nyomor filozófiája című művére válaszként A filozófia nyomorúsága című könyve. Itt tartotta nevezetes előadását Bérmunka és tőke címmel 1847-ben. Szoros kapcsolatot tartott a munkásaktivistákkal és a német emigránsokkal, barátságot kötött Engels-szel. Itt írták közösen a történelmi materializmus téziseit megfogalmazó Német ideológiát. Megalapította a Brüsszeli Német Munkásszövetséget és Engels-szel kommunista levelező hálózatot szervezett. Ők ketten a "Kommunisták Szövetségének" megrendelésére, az emigráns munkásszervezetek számára, kidolgozták A Kommunista Kiáltványt mely a "Kommunisták Szövetségének" programja lett. 1848. február 26-án hozták nyilvánosságra. Az 1848-as forradalom kitörésekor Marxot kiutasították Belgiumból és ekkor Kölnben telepedett le. Később Németországból, majd Franciaországból is kiutasították. 1849-ben Londonba emigrált, ahol nagy nyomorban élt. Ekkor újra a gazdaság tanulmányozásába kezdett és megírta fő művét A tőke címmel, melynek csak első kötete 1867-ben jelent meg Hamburgban és felforgatta az addigi politikai gazdaságtant, filozófiát. A tőke előmunkálataként született A politikai gazdaságtan bírálatához című műve 1859-ben. Londonban készült az Osztályharcok Franciaországban, A gothai program kritikája című munkái. 1864-ben részt vett az I. Internacionálé megalapításában, tagja lett a Főtanácsnak. Részt vett a német és a francia munkáspártok programjának kidolgozásában is. Élete utolsó éveire elismerten az európai szocialista mozgalom vezető teoretikusa lett. 1875-től visszavonult a politikai élettől és csak műveinek élt. Kiadatlan műveit Engels rendezte sajtó alá. (Larousse 1992.2k.830. o., MNL.12k.762 o.) (Forrás: Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye (Március) http://mek.oszk.hu/10200/10292/)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Nagy Zoltán: Karl Marx
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1056x819 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 600 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn