D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 037.jpg
 B é l y e g k é p : http://dka.oszk.hu/068800/068890/037_kiskep.jpg
C Í M 
F ő c í m : Rákosi munkások között
B e s o r o l á s i   c í m : Rákosi munkások között
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Rákosi Mátyás
M i n ő s í t ő : összefoglaló cím
A L K O T Ó 
S z e r e p : tervező
B e s o r o l á s i   n é v : Nagy
U t ó n é v : Zoltán
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1916-1987
V I A F I d : 121397689
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-08-17
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2012-01-23
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : bélyeg
A   t í p u s   n e v e : grafika
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
M e g j e l e n é s : Budapest : Magyar Posta, 1952
S o r o z a t : 1952. Rákosi Mátyás
T e c h n i k a : réznyomás, fésűsfogazat
T í p u s : bélyeg
C í m : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
S z e r z ő : [szerkesztő] Hevesi Erzsébet, Vermes Anna
M e g j e l e n é s : [Budapest] : [Szerk.], [2012]
T í p u s : bélyeggyűjtemény
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
M e g j e g y z é s : A Magyar Posta Zrt. engedélyével.
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Magyar Posta Zrt.
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Jogvédett.
T É M A 
T é m a k ö r : Szolgáltatóipar, belkereskedelem
A l t é m a k ö r : Postai szolgáltatások
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Politikatörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : bélyeg
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : postabélyeg
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : politikus
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kommunizmus
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kommunista párt
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : miniszterelnök
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Rákosi Mátyás (1892-1971)
V I A F I d : 44304195
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : munkásság
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1952
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1953
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : 1952. RÁKOSI MÁTYÁS
Rákosi M. (1892-1971) 60. születésnapja alkalmából
Rézny. 1289. és 1291 sz. 12:12 1/2, 1290. sz. 12 1/2:12 F. fog.
T.: Nagy Zoltán
Névérték: 2 Ft
A 1952. márc. 9.-1953. márc. 31.
P 340 000 fog 4 000
1291 1223 2 Ft Rákosi munkások között 360,- 110,-
(Forrás: Magyar Posta- és Illetékbélyeg Katalógus)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Rákosi Mátyás magyar politikus. Eredeti családi neve Rosenfeld volt. A Keleti Kereskedelmi Akadémián szerzett oklevelet 1912-ben. 1912-14-ben Hamburgban és Londonban dolgozott ösztöndíjasként. Az I. világháború alatt 1915-ben orosz hadifogságba esett, ahonnan 1918-ban tért haza. 1918 novembertől a Kommunisták Magyarországi Pártjának tagja, majd 1919-ben a tanácsköztársaság idején népbiztos és a Kommunista Internacionálé egyik titkára volt. 1920-ban Moszkvába távozott, ahonnan 1924 decemberben tért vissza illegális pártmunkára. 1925. szeptember 22-én letartóztatták és 1935 februárban életfogytiglani fegyházra ítélték. De 15 év után az 1848-as honvéd zászlókért cserébe - a Ribbentrop-Molotov paktum alapján - szabadult és 1940-ben a Szovjetunióba távozhatott, ahol a magyar kommunista emigráció első számú vezetője volt. 1945 januárban tért ismét haza és a Magyar Kommunista Párt főtitkára, majd miniszterelnök-helyettes és államminiszter lett. Sikerült kulcsszerepet játszania a magyar demokrácia felszámolásában. Irányította az Államvédelmi Hatóságot, döntő szerepe volt a koncepciós perek megszervezésében és a törvénysértésekben. 1948-tól teljhatalmú vezér volt. A realitásokat figyelembe nem vevő gazdaságpolitikája is 1951-ben a jegy-rendszerhez vezetett. A személyi kultusza töretlenül nőtt és 1952-ben a Minisztertanács elnöki posztját is átvette. Sztálin halála után újfajta utasítások érkeztek Moszkvából és 1953 júliusban Nagy Imrének kellett átadnia a miniszterelnöki széket. Együttműködésre nem volt alkalmas, felelősséget másra hárítva 1956 júliusban leváltották és engedték "békésen" távozni a Szovjetunióba. 1962-ben zárták ki a Magyar Szocialista Munkáspártból, de lényegében száműzetésben élt Gorkijban haláláig. Hamvait Budapesten temették el. (Larousse 1994.3k,424 o., A XX.Század Kr.1994., MNL.15k.296 o.) (Forrás: Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye (Március) http://mek.oszk.hu/10200/10292/)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Varga József: Rákosi Mátyás
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1053x809 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 600 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
A   d o k u m e n t u m   s t á t u s z a : SZÉP
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn