D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 023.jpg
 B é l y e g k é p : http://dka.oszk.hu/068800/068876/023_kiskep.jpg
C Í M 
F ő c í m : Felkelt a nap
B e s o r o l á s i   c í m : Felkelt a nap
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Festmények (XXI.) - Modern magyar festészet
M i n ő s í t ő : összefoglaló cím
A L K O T Ó 
S z e r e p : festő
B e s o r o l á s i   n é v : Kassák
U t ó n é v : Lajos
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1887-1967
V I A F I d : 100269972
S z e r e p : tervező
B e s o r o l á s i   n é v : Vertel
U t ó n é v : József
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1922-1993
V I A F I d : 121504429
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-08-24
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2012-01-23
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : bélyeg
A   t í p u s   n e v e : festmény
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
M e g j e l e n é s : Budapest : Magyar Posta, 1989
S o r o z a t : 1989. Festmények (XXI.) - Modern magyar festészet
T e c h n i k a : ofszetnyomat, fésűsfogazat
T í p u s : bélyeg
C í m : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
S z e r z ő : [szerkesztő] Hevesi Erzsébet, Vermes Anna
M e g j e l e n é s : [Budapest] : [Szerk.], [2012]
T í p u s : bélyeggyűjtemény
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
M e g j e g y z é s : A Magyar Posta Zrt. engedélyével.
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Magyar Posta Zrt.
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Jogvédett.
T É M A 
T é m a k ö r : Szolgáltatóipar, belkereskedelem
A l t é m a k ö r : Postai szolgáltatások
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Művészettörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : bélyeg
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : postabélyeg
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : absztrakt irányzat
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : modern művészet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : festmény
M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1989
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1990
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : 1991
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : 1989. FESTMÉNYEK (XXI.) - MODERN MAGYAR FESTÉSZET
Ofszetny. 12 F. fog.
T: Vertel József (keret)
Névérték: 5,- Ft
Á 1989. dec. 18.-1991. dec. 31.
P 269 300 fog. 4 700
4009 4057 5 Ft Kassák Lajos (1887-1967): Felkelt a nap 45,- 15,-
(Forrás: Magyar Posta- és Illetékbélyeg Katalógus)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Kassák Lajos magyar költő, elbeszélő és festő. A magyar és az egyetemes avantgard művészet kiemelkedő alakja, a hazai konstruktivista festészet úttörője. Kimaradt a középiskolából és lakatosinas lett. 1904-ben Budapestre költözött és vasmunkásként dolgozott. Művészként autodidakta. 1905-től írt, festett, 1908-tól jelentek meg versei. 1909-ben gyalog indult neki Európának és valójában a Párizsban tapasztalt élmények tették végérvényesen művésszé. Útjának élményeit később A ló meghal, a madarak kirepülnek című lírai eposzában örökítette meg. 1912-ben naturalista novelláit Életsiratás címmel, 1914-ben egyfelvonásosait Isten báránykái címmel jelentette meg. Korai költészetével a magyar irodalomban az avantgárd törekvések megvalósítója lett. 1915-ben a Tett, majd betiltása után a Ma című aktivista folyóiratokat szerkesztette. Az aktivizmus nála világképi fogalom, az új, önmagát és a világot irányítani tudó ember akarását jelenti. A Tanácsköztársaság idején tagja volt az írói direktóriumnak, de nem csatlakozott a kommunista párthoz. A Tanácsköztársaság bukása után Bécsbe emigrált. Bécsben újra kiadta a Má-t. Bécsben újabb írásai jelentek meg: Máglyák énekelnek, Novelláskönyv, Világanyám, Tisztaság könyve. 1920-25 között bécsi tartózkodása alatt vált jelentőssé képzőművészeti tevékenysége. 1921-ben Bortnyik Sándorral (1893-1976) egyidőben készítette első képarchitektúráját, sikkonstruktivista kompozícióját. 1920-tól dadaista kollázsain, épülettervein dolgozott. Foglalkozott tipográfiával és plakáttervezéssel is. 1926-ban tért haza, elindította a Dokumentum, majd a Munka című folyóiratokat. 1927-37 között íródott az életéről, útkereséséről szóló nyolc részből álló Egy ember élete című önéletrajzi regénye, amely a magyar vallomás-irodalom egyik legnagyobb művészi teljesítménye. Az 1930-as években sorra jelentek meg verses kötetei. 1945 után rövid ideig a Kortárs és az Alkotás című folyóiratokat szerkesztette, de az 1950es évek folyamán lassan félreállították, mert nem tudott azonosulni a "szoc-reál" tanokkal. Ekkor fordult a képzőművészet felé, realisztikus csendéleteket, tájképeket, portrékat készített. 1960-as években jelent meg A szerelem, szerelem, Mesterek köszöntése című kötete. Kései költészetét egyfajta sajátos klasszicizálódás, a számvetés és a belső béke iránti vágy hatja át. Az 1960-as években korai munkáinak konstruktív formavilágát megidéző képeket festett. Az ő köréből indult ki Uitz Béla, Bortnyik Sándor, Moholy Nagy László stb. Halála után művészeti hagyatékának jelentős része - a kultúrpolitika miatt - külföldre került. Festészetének újrafelfedezése az 1960-as párizsi kiállításhoz fűződik. Igen jelentős volt művészetszervező tevékenysége és művészetelméleti munkássága. (Larousse 1992.2k.364 o., MNL.10k.629 o.)(Forrás: Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye (Március) http://mek.oszk.hu/10200/10292/)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Varga József: Kassák Lajos és Kassák Lajosné Kárpáti Klára
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 863x1103 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 600 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn