D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 007.jpg
 B é l y e g k é p : http://dka.oszk.hu/068800/068860/007_kiskep.jpg
C Í M 
F ő c í m : Az ónodi országgyűlés
B e s o r o l á s i   c í m : Ónodi országgyűlés
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Festmények (XIV.) - II. Rákóczi Ferenc (III.)
M i n ő s í t ő : összefoglaló cím
A L K O T Ó 
S z e r e p : festő
B e s o r o l á s i   n é v : Than
U t ó n é v : Mór
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
1828-1899
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-08-20
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2012-01-23
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : bélyeg
A   t í p u s   n e v e : festmény
A   t í p u s   n e v e : esemény
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
M e g j e l e n é s : Budapest : Magyar Posta, 1976
S o r o z a t : 1976. Festmények (XIV.) - II. Rákóczi Ferenc (III.)
T e c h n i k a : mélynyomás, fésűsfogazat
T í p u s : bélyeg
C í m : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
S z e r z ő : [szerkesztő] Hevesi Erzsébet, Vermes Anna
M e g j e l e n é s : [Budapest] : [Szerk.], [2012]
T í p u s : bélyeggyűjtemény
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
M e g j e g y z é s : A Magyar Posta Zrt. engedélyével.
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Magyar Posta Zrt.
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Jogvédett.
T É M A 
T é m a k ö r : Szolgáltatóipar, belkereskedelem
A l t é m a k ö r : Postai szolgáltatások
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Művészettörténet
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1527-1790
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : bélyeg
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : postabélyeg
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : filatélia
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : történelmi festmény
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : történelmi esemény
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : országgyűlés
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1976-1977
 M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Magyarország
 M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : 1976. FESTMÉNYEK (XIV.) - II. RÁKÓCZI FERENC (III.)
II. Rákóczi F. (1676-1735) születésének 300. évfordulója alkalmából.
20-as ívekben nyomva.
Mélyny. 12 1/4 F. fog.
Névérték: 1,- Ft
Á 1976. márc. 27.-1977. dec. 31.
PM 423 225 fog. 4 535
3104 3110 1 Ft Than Mór (1828-1899): Az ónodi országgyűlés 70,- 40,-
(Forrás: Magyar Posta- és Illetékbélyeg Katalógus)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Az ónodi országgyűlés (1707. május 31.-június 22.) a Rákóczi-szabadságharc tetőpontján, Ónod mezőváros közelében, a körömi mezőn megtartott kuruc országgyűlés. (Forrás: Wikipédia)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Than Mór magyar festő. Jogi tanulmányai mellett 1846-tól Pesten Barabás Miklósnál tanult. Az 1848-as szabadságharc félbeszakította tanulmányait és mert akkoriban már szívesen rajzolt, Görgey Artúr hadirajzolójaként készítette a szabadságharc ütközeteit megörökítő akvarellsorozatát a Tápióbicskei csata címmel. 1851-ben a bécsi akadémián Karl Heinrich Rahl (1812-1865) és Leopold Kupelwieser (1796-1862) vezetése alatt folytatta tanulmányait. Első jelentős történeti tárgyú olajfestménye, a Nyáry és Pekry elfogatása, mely a magyarországi romantikus festészet első jeles alkotása. Itáliai tanulmányútján - 1858-59-ben - biedermeier életképeket festett. 1860-ban tért haza és Pesten telepedett le, itt nyitott műtermet. Ez időtől kezdve, többnyire Lotz Károllyal együtt számos nagy falkép-megbízást kapott. A Vigadóban a nagyterem mennyezetének allegorikus alakjait, a lépcsőházban Tündér Ilona találkozása szerelmesével, a büfében Attila lakomáját festette meg. A Nemzeti Múzeum lépcsőházi frize, tizenhét jelenet a magyar történelemből, szintén az ő munkája. Nyugodt csoportfűzésű akadémikus kompozíciók, nála szokatlan színezéssel. Utolsó közös munkájuk a Keleti pályaudvar indulási csarnokának lunetta-képe A vasút allegóriája volt. Jelentősek portréi, pl. Deák Ferenc portréja. 1885-ben - mellőzöttnek érezve magát - néhány évre Fiumébe, majd Firenzébe utazott. Öt év elteltével tért haza és a Nemzeti Múzeum képtárának volt az őre, majd rövid ideig az Országos Képtárat igazgatta. 1896-tól Triesztben élt haláláig. Nyugodt, szabályos komponálási módjával, zömök, méltóságteljes alakjaival, sötétes színezésével, különösen a falfestészet területén az akadémizmus legjobb színvonalát képviselte. A XIX. századi magyarországi monumentális falképfestészet felvirágoztatója és egyik vezető mestere volt. (Révai Nl.18k.226 o., Műv.L.1968.4k. 529 o., MNL.17k.418 o.) (Forrás: Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye (Március) http://mek.oszk.hu/10200/10292/)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : II. Rákóczi Ferenc az ónodi országgyülésen : A Magyar Nemzet Történeté-nek az Athenaeum kiadásában most megjelent kötetéből
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1358x1045 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 600 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn